Den fulde tekst
L 67
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Gennemførelse af EU-regler om håndhævelse af immaterialrettigheder m.v.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 16/11 05 Tillæg A 2046
Lovf som fremsat 16/11 05 Tillæg A 2008
1.beh 9/12 05 FF 2067
Betænkning 2/3 06 Tillæg B 609
2.beh 14/3 06 FF 4665
3.beh 28/3 06 FF 4975
Lovf som vedt 28/3 06 Tillæg C 401
Lov nr 279 af 5. april 2006
Ordførere: (1.beh) Søren Pind (V), John Dyrby Paulsen (S), Per Dalgaard (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Anne Baastrup (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører EF-direktiv 2004/48/EF, for så vidt angår regler på Justitsministeriets område. Direktivet vedrører håndhævelse uden for det straffeprocessuelle område af alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder (immaterialrettigheder ). Loven har til formål at styrke rettighedshavernes retsstilling.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 3 (EL); 7 (SF) stemte hverken for eller imod.