Den fulde tekst
L 46
Forslag til lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 25/10 06 Tillæg A 1614
Lovf som fremsat 25/10 06 Tillæg A 1547
1.beh 7/11 06 FF 835
Betænkning 7/12 06 Tillæg B 260
2.beh 12/12 06 FF 2245
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 06
3.beh 15/12 06 FF 2612
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 263
Lov nr 1563 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Per Kaalund (S), Mikkel Dencker (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Kristen Touborg (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for, at Danmark kan indgå en mellemstatslig aftale ("parallelaftale") med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (V, S, KF, RV og SF) mod 19 (DF og EL).