Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).
Af justitsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/2 07 Tillæg A 5647
Lovf som fremsat 28/2 07 Tillæg A 5577
1.beh 22/3 07 FF 4864
Betænkning 3/5 07 Tillæg B 1013
2.beh 22/5 07 FF 7151
Tillægsbet 31/5 07 Tillæg B 1675
3.beh 1/6 07 FF 7855
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 863
Lov nr 522 af 6. juni 2007
Beh sammen: L 165 og L 166
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Karen Hækkerup (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Line Barfod (EL), Sanne Schroll ().
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Formålet med loven er at gennemføre nye og mere tidssvarende regler om forældelse af fordringer.
Loven indebærer bl.a.,
- at forældelse af fordringer fremover reguleres ved ét sammenhængende regelsæt, som kun fraviges, i det omfang der er fastsat regler herom i anden lovgivning,
- at forældelsesfristerne for de fleste dagligdags fordringer forkortes, og
- at forældelseslovens regler ikke kan fraviges ved forudgående aftale til skade for en forbruger.
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 166.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).