Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sammensætning og opgaver for det
rådgivende udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet

 

I medfør af § 207, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning rådgiver Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning.

Stk. 2. Udvalget skal drøfte det faglige grundlag for specialeplanlægning. Herunder skal udvalget høres forud for Sundhedsstyrelsens fastsættelse af krav til lands- og landsdelsfunktioner, fastsættelse af regler for visitation til behandling på afdelinger med lands- og landsdelsfunktion, inddragelse af godkendelse af lands- og landsdelsfunktion samt afgørelse om indholdet af aftaler om benyttelse af lands- og landsdelsfunktioner på regionale sygehuse samt private sygehuse.

Stk. 3. Udvalget udarbejder oplæg efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen og efter styrelsens nærmere retningslinier. Derudover kan udvalget tage spørgsmål op af egen drift.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen sekretariatsbetjener udvalget og fastsætter nærmere regler for det rådgivende udvalgs virksomhed (forretningsordenen). Sekretariatet indhenter bidrag fra eksterne eksperter m.v. efter behov.

§ 2. Formanden for det rådgivende udvalg for specialeplanlægning udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Ud over formanden består udvalget af 12 medlemmer, der udnævnes af Sundhedsstyrelsen således:

1) 1 medlem efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

2) 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen,

3) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Nordjylland,

4) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Midtjylland,

5) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Syddanmark,

6) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Sjælland,

7) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådet for Region Hovedstaden,

8) 4 medlemmer efter indstilling fra Dansk Medicinsk Selskab, repræsenterende henholdsvis de medicinske, de kirurgiske, det psykiatriske og de tværgående specialer og

9) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Sygepleje Selskab

Stk. 2. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald.

Stk. 3. Funktionsperioden for medlemmerne af udvalget er 4 år. Et medlem kan udtræde fra udvalget efter fælles indstilling fra medlemmet og den indstillingsberettigede organisation eller myndighed. Et nyt medlem udpeges for den resterende del af perioden af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra pågældende organisation eller myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. december 2005

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen