Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration, herunder med
henblik på kønsskifte

 

I medfør af §§ 114 og 117 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som indgrebet skal foretages på.

Stk. 2. Anmodning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, og som opholder sig på en institution, et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, indgives til vedkommende overlæge. Har institutionen mv. ingen overlæge, indgives anmodningen til regionsrådet.

Stk. 3. Den, der fremsætter en anmodning om sterilisation efter lovens § 109, skal underskrive anmodningen. Det samme gælder for dem, der fremsætter anmodningen efter lovens § 110 eller § 111.

§ 2. For værgebeskikkelse efter lovens § 110, og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den, som indgrebet skal foretages på.

Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.

§ 3. Inden indgrebet foretages, skal den læge, der vejleder efter lovens § 113 og den, på hvem indgrebet skal foretages, ved deres underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gælder den indehaver af forældremyndighed eller værge, der er nævnt i lovens § 110 og § 111. Er den, på hvem indgrebet skal foretages, omfattet af lovens § 110, skal denne dog ikke bekræfte, at vejledning har fundet sted.

§ 4. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.

§ 5. Anmodning om kastration, herunder med henblik på kønsskifte, indgives til Sundhedsstyrelsen. §§ 1-3 i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1131 af 13. december 1996 om sterilisation og kastration ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 10. januar 2006

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen