Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 179 

 Forslag til lov om administrationen af tilskud fra Den Europæiske 

 Socialfond. 

 Af arbejdsministeren (Ove Hygum). 

 Fremsat skr 27/1 2000    Till.A 4976 

 Lovf som fremsat       Till.A 4964 

 1.beh 11/2 2000       FF   4252 

 Betænkning 15/3 2000     Till.B 450 

 2.beh 21/3 2000       FF   5435 

 3.beh 28/3 2000       FF   5668 

 Lovf som vedt        Till.C 475 

 Lov nr 254 af 12. april 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Charlotte Antonsen (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Ole Sohn (SF), Christian H. Hansen (DF), Ebbe Kalnæs (CD), 

 Anders Samuelsen (RV), Frank Aaen (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Thorkild B. 

 Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven regulerer den administrative tilrettelæggelse af 

 EU-reglerne på Socialfondens område. Loven er en 

 bemyndigelseslov, som ikke indholdsmæssigt adskiller sig 

 fra den hidtil gældende lov. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat, fordi der med virkning pr. 1. 

 januar 2000 trådte nye EU-regler i kraft. Som bilag til 

 forslaget var optrykt forordning nr. 1784/1999 om Den 

 Europæiske Socialfond. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI 

 og Frank Dahlgaard (UP)); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.