Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 78 

 Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med 

 hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om lige løn til mænd og 

 kvinder, lov om børnepasningsorlov, lov om ligestilling af kvinder og mænd 

 og 

 lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede 

 sikringsordninger. 

 Af arbejdsministeren (Ove Hygum). 

 Fremsat skr 1/11 2000    Till.A 2004 

 Lovf som fremsat       Till.A 1987 

 1.beh 17/11 2000       FF   1284 

 Betænkning 16/5 01      Till.B 1411 

 2.beh 22/5 01        FF   8583 

 Tillægsbet 23/5 01      Till.B 1644 

 3.beh 29/5 01        FF   8889 

 Lovf som vedt        Till.C 846 

 Lov nr 440 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Kramer Mikkelsen (S), Rikke Hvilshøj (V), Pia 

 Christmas-Møller (KF), Ole Sohn (SF), Annette Jørgensen (DF), Lone 

 Yalcinkaya 

 (CD), Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Resumé: 

 Loven gennemfører Rådets direktiv 97/80/EF om bevisbyrden i 

 forbindelse med forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på 

 grund af køn (bevisbyrdedirektivet). 

 Beviskravene lempes for lønmodtageren, idet der er tale 

 om delt bevisbyrde. Lønmodtageren skal påvise, at der i en 

 konkret tvist er tale om faktiske omstændigheder, der giver 

 anledning til at formode, at der er tale om direkte eller 

 indirekte forskelsbehandling. Herefter skal arbejdsgiveren 

 bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet 

 krænket. 

 Loven indfører de samme bevisbyrderegler inden for 

 ligestillingslovens område, dvs. uden for arbejdsmarkedet. 

 Baggrund: 

 Det overordnede formål med lovforslaget var at forsøge at 

 sikre en mere effektiv gennemførelse af det grundlæggende 

 princip om ligebehandling. 

 Lovforslaget undergik en langvarig udvalgsbehandling, 

 hvorunder der bl.a. blev afholdt et åbent ekspertmøde. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning efter 

 vedtagelsen af en række ændringsforslag. Disse præciserede 

 dels kravene til de faktiske omstændigheder, dels ændrede 

 de ligestillingsloven således, at en sag om seksuel chikane 

 eller anden klage over diskrimination mod f.eks. en lærer 

 skulle rejses over for skolen/kommunen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF og 

 Mogens Andreasen (UP)) mod 1 (Kim Behnke (UP)).