Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 213 

 Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om 

 statstilskud til virksomheder med certifikat. 

 Af arbejdsministeren (Ove Hygum). 

 Fremsat skr 29/3 01     Till.A 6765 

 Lovf som fremsat       Till.A 6732 

 1.beh 19/4 01        FF   6610 

 Betænkning 9/5 01      Till.B 1194 

 2.beh 22/5 01        FF   8588 

 3.beh 29/5 01        FF   8890 

 Lovf som vedt        Till.C 875 

 Lov nr 442 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Carsten Hansen (S), Eva Kjer Hansen (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Ole Sohn (SF), Klaus Kjær (DF), Anders Samuelsen (RV), 

 Jette 

 Gottlieb (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Thorkild B. Fransgaard (UP). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører et arbejdsmiljøcertifikat for virksomheder, 

 der er omfattet af arbejdsmiljøloven. Virksomheder, der 

 ønsker at få arbejdsmiljøcertifikat, skal opfylde en række 

 krav i forbindelse med det materielle arbejdsmiljø, 

 initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked, 

 initiativer vedrørende sundhedsfremme osv. 

 Virksomheder der har fået et arbejdsmiljøcertifikat, kan 

 dels få et tilskud, der modsvarer det beløb, de har betalt 

 i arbejdsmiljøafgift, dels få et engangstilskud på 4.500 

 kr. til hel eller delvis dækning af udgifterne ved at få et 

 certifikat. Virksomheder med certifikat fritages endvidere 

 for det gebyrbelagte tilsyn. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en opfølgning på aftalen om finansloven 

 for 2001 mellem regeringen, SF og Enhedslisten. 

 Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med L 100 om en 

 generel arbejdsmiljøafgift og L 172 om et gebyrbelagt 

 tilsyn af virksomheder i særligt belastede brancher. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 53 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 44 (V, KF, DF, 

 CD, Mogens Andreasen (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)); 2 (KRF) stemte 

 hverken for eller imod.