Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 136 

 Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Oplysningskrav til 

 forbrugergarantier, regler om Forbrugerombudsmandens ansættelse og styrkelse 

 af Forbrugerombudsmandens indgrebsmuligheder). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 9/12 98     Till.A 3230 

 Lovf som fremsat       Till.A 3216 

 1.beh 13/1 99        FF   2735 

 Betænkning 20/5 99      Till.B 1193 

 2.beh 26/5 99        FF   7134 

 3.beh 28/5 99        FF   7379 

 Lovf som vedt        Till.C 772 

 Lov nr 342 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Ove Fich (S), Svend Erik Hovmand (V), Pernille Sams 

 (KF), Jørn Jespersen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg 

 Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Kirsten Jacobsen (FP) og Ole M. Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indeholder en række ændringer af reglerne i 

 markedsføringsloven, bl.a.: 

 - Krav til ydelse af garantier over for forbrugeren 

 (oplysning om indhold og fremgangsmåde). 

 - Mulighed for, at retningslinjer for markedsføring efter 

 aftale med erhvervs- og forbrugerorganisationer kan danne 

 grundlag for påbud fra forbrugerombudsmanden over for 

 erhvervsdrivende (dog kun såfremt de er medlem af en 

 organisation, der er part i en sådan aftale). 

 - Mulighed for, at forbrugerombudsmanden kan udstede påbud 

 over for erhvervsdrivende, hvis en handling klart er i 

 strid med loven, og hvis den ikke kan ændres efter 

 forhandling. 

 - Forbrugerombudsmanden udnævnes for 6 år ad gangen uden 

 mulighed for forlængelse eller genudnævnelse. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at styrke 

 forbrugerbeskyttelsen og gøre markedsføringsloven mere 

 effektiv. 

 Lovforslaget var et led i regeringens forbrugerpolitiske 

 strategi, som blev forelagt for Folketinget den 30. april 

 1997. Blandt andet skulle forbrugerombudsmanden ifølge 

 bemærkningerne have beføjelser til at gribe hurtigere ind 

 over for overtrædelser af loven. Udvidelsen af 

 garantireglen byggede på Rådets fælles holdning af den 23. 

 april 1998 til direktivforslag om køb af forbrugsvarer og 

 forbrugsgarantier. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 50 (V, KF, 

 DF, CD og FP).