Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 165 

 Forslag til lov om ændring af søloven. (Gennemførelse af 1996-protokollen 

 til Globalbegrænsningskonventionen af 1976 m.v.). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 21/1 99     Till.A 3842 

 Lovf som fremsat       Till.A 3811 

 1.beh 4/2 99         FF   3582 

 Betænkning 4/3 99      Till.B 428 

 2.beh 18/3 99        FF   4604 

 3.beh 23/3 99        FF   4827 

 Lovf som vedt        Till.C 366 

 Lov nr 228 af 21. april 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Poul Andersen (S), Kim Andersen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Aage Frandsen (SF), Egil Møller (DF), Morten Helveg Petersen (RV), 

 Frank Aaen (EL) og Kim Behnke (FP). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter højere beløbsgrænser for rederes 

 erstatningsansvar i forbindelse med ulykker til søs og 

 giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte 

 særlige ansvarsgrænser for små skibe (under 300 t). 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var ifølge bemærkningerne at 

 gennemføre 1996-protokollen til Londonkonventionen om 

 Begrænsning af Ansvaret for Søretlige Krav af 1976 

 (Globalbegrænsningskonventionen). 

 Protokollen indebar en væsentlig forøgelse af 

 ansvarsbegrænsningsbeløbene, og for at tage hensyn til 

 danske skibes konkurrencesituation indgik det i 

 lovforslaget, at beløbsgrænserne fra 1976-konventionen 

 skulle bibeholdes for redere og skadelidte fra stater, som 

 ikke har tiltrådt 1996-protokollen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.