Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 243 

 Forslag til lov om Klagenævnet for Udbud. 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 6874 

 Lovf som fremsat       Till.A 6856 

 1.beh 12/4 2000       FF   6595 

 Betænkning 18/5 2000     Till.B 1324 

 2.beh 23/5 2000       FF   8392 

 3.beh 26/5 2000       FF   8776 

 Lovf som vedt        Till.C 1003 

 Lov nr 415 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jytte Wittrock (S), Pernille Sams (KF), Jørn Jespersen 

 (SF), Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Morten Helveg Petersen (RV), 

 Frank Aaen (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver Klagenævnet for Udbud kompetence til at pålægge 

 en ordregiver, der har overtrådt udbudsreglerne, pligt til 

 at betale erstatning til klagere i sagen, der har lidt et 

 tab som følge af ordregiverens overtrædelse af 

 udbudsreglerne. 

 Loven indebærer ligeledes, at der for fremtiden skal 

 medvirke mindst én dommer i behandlingen af Klagenævnets 

 sager, og at der som udgangspunkt stilles krav om mundtlig 

 forhandling i Klagenævnet. 

 Baggrund: 

 Af lovforslagets bemærkninger fremgik det, at forslagets 

 formål var at styrke håndhævelsen af EU's udbudsregler. 

 Hidtil havde spørgsmålet om erstatning i forbindelse med 

 overtrædelse af udbudsreglerne skullet afgøres ved en 

 særskilt sag for domstolene. 

 Ændringen af Klagenævnets sagsbehandling blev i 

 bemærkningerne begrundet med, at den nye kompetence for 

 Klagenævnet gjorde det hensigtsmæssigt, at Klagenævnets 

 sagsbehandling blev mere domstolspræget. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 80 stemmer (S, V, KF, CD, RV, KRF og Frank 

 Dahlgaard (UP)) mod 13 (DF, EL og FRI); 8 (SF) stemte hverken for eller 

 imod.