Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 242 

 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Fusionskontrol, 

 Konkurrencerådets sammensætning, decentralisering m.v.). 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Titelændring 23/5 2000 til: 

 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Fusionskontrol, bøder ved 

 førstegangsmisbrug, konkurrenceforvridende støtte, decentralisering m.v.). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 6854 

 Lovf som fremsat       Till.A 6799 

 1.beh 12/4 2000       FF   6576 

 Betænkning 18/5 2000     Till.B 1283 

 2.beh 23/5 2000       FF   8388 

 3.beh 26/5 2000       FF   8775 

 Lovf som vedt        Till.C 997 

 Lov nr 416 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jytte Wittrock (S), Svend Erik Hovmand (V), Pernille 

 Sams (KF), Jørn Jespersen (SF), Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Kirsten 

 Jacobsen (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer bl.a. følgende ændringer i 

 konkurrenceloven: 

 - Indførelse af national fusionskontrol (når de deltagende 

 virksomheder tilsammen har en omsætning på mindst 3,8 mia. 

 kr.), 

 - bødestraf ved førstegangsmisbrug af dominerende stilling 

 (dog først fra 1. juli 2002), 

 - kriterier for afgrænsning af det relevante marked, 

 - regler for kontrol med offentlig støtte til bestemte 

 former for erhvervsvirksomhed, 

 - såkaldte tilbudskarteller skal ikke være undtaget fra 

 forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler uanset 

 virksomhedernes omsætninger, 

 - hjemmel til at videregive oplysninger til andre landes 

 konkurrencemyndigheder og 

 - hjemmel for de danske konkurrencemyndigheder til at 

 anvende EF-Traktatens konkurrenceregler direkte (art. 81 om 

 konkurrencebegrænsende aftaler m.v. og art. 82 om misbrug 

 af dominerende stilling). 

 Derudover indeholder loven ændringer af mere 

 administrativ karakter, herunder at partshøringen i 

 forbindelse med Konkurrencerådets afgørelser skal omfatte 

 hele udkastet til afgørelse. 

 Baggrund: 

 Ifølge lovforslagets bemærkninger var formålet med 

 ændringerne hovedsagelig at tilnærme de danske regler til 

 EU's og de øvrige EU-landes konkurrenceregler for at sikre 

 en mere effektiv konkurrence på det danske marked. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning efter vedtagelse 

 af en række ændringsforslag fremsat af erhvervsministeren. 

 Ændringsforslagene var et resultat af et forlig mellem 

 regeringen og V, KF, CD og KRF. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 89 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV og Frank 

 Dahlgaard (UP)) mod 13 (SF, EL og FRI).