Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 15 

 Forslag til designlov. 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 4/10 2000    Till.A 242 

 Lovf som fremsat       Till.A 199 

 1.beh 11/10 2000       FF   260 

 Betænkning 30/11 2000    Till.B 160 

 2.beh 8/12 2000       FF   2383 

 3.beh 12/12 2000       FF   2457 

 Lovf som vedt        Till.C 205 

 Lov nr 1259 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jytte Wittrock (S), Svend Erik Hovmand (V), Pernille 

 Sams (KF), Ole Sohn (SF), Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg 

 Petersen (RV), Frank Aaen (EL) og Jens Ove Kjeldsen (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en designbeskyttelse, hvor frembringeren af 

 et design via registrering kan opnå en eneret til designet. 

 Samtidig ophæves lov om mønstre. 

 Hovedbetingelserne for at opnå designret er, at designet 

 skal være nyt og have individuel karakter. Et designs 

 maksimale beskyttelsesperiode er 25 år, dog bortset fra 

 design, der anvendes i forbindelse med reparation af et 

 sammensat produkt, hvor beskyttelsesperioden maksimalt kan 

 være 15 år (også kaldet reparationsklausulen). Et 

 registreret design kan samtidig nyde ophavsretsbeskyttelse. 

 Med loven gives der endvidere hjemmel til, at Danmark kan 

 ratificere Genève-aftalen af 2. juli 1999 om international 

 registrering af design. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at gennemføre 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. 

 oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre. 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 direktivet kun omfattede de nationale regler, som har 

 størst indvirkning på det indre marked. Således er det op 

 til EU-landene selv at fastsætte blandt andet 

 procedurebestemmelser om registrering og ugyldiggørelse af 

 et design samt håndhævelse af designretten ved domstolene. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF, 

 Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 2 (FRI).