Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 21 

 Forslag til lov om butikstid. 

 Af erhvervsministeren (Pia Gjellerup). 

 Fremsat skr 5/10 2000    Till.A 1270 

 Lovf som fremsat       Till.A 1250 

 1.beh 25/10 2000       FF   427 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 383 

 2.beh 12/12 2000       FF   2489 

 Tillægsbet 13/12 2000    Till.B 551 

 3.beh 15/12 2000       FF   2815 

 Lovf som vedt        Till.C 270 

 Lov nr 1260 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Svend Erik Hovmand (V), Flemming 

 Hansen (KF), Ole Sohn (SF), Egil Møller (DF), Lone Yalcinkaya (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Thorkild B. 

 Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Erhvervsudvalget (ERU). 

 Resumé: 

 Loven indebærer en del ændringer af den hidtil gældende 

 lukkelov, hvoraf følgende kan nævnes: 

 - Antallet af søndage, hvor butikker kan holde åbent, 

 udvides med 4 søndage og fra 1. juli 2003 med yderligere 4 

 søndage, som skal ligge mellem 1. juli og 1. september. 

 - Omsætningsgrænsen for dagligvarebutikker, der kan holde 

 søndagsåbent, ændres til 23 mio. kr. inklusive moms og 

 punktafgifter. - Salg af alkohol må nu også foregå om 

 søndagen, dog ikke efter kl. 20.00. 

 - Den såkaldte havneregel ophæves. Eksisterende butikker, 

 der er beliggende på eller ved havnearealer, kan holde 

 søndagsåbent indtil 1. juli 2007. Kommunalbestyrelsen kan 

 dog beslutte, at butikker i den pågældende kommune, som er 

 omfattet af havnereglen, også kan holde søndagsåbent efter 

 1. juli 2007. - Frisørsaloner og saloner for skønhedspleje 

 er ikke længere omfattet af lukkeloven. 

 I loven er der indsat en revisionsklausul, hvorefter 

 loven skal revideres i folketingsåret 2004-05, medmindre 

 erhvervsministeren finder, at der på et tidligere tidspunkt 

 er behov for justeringer i loven. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat i henhold til en 

 revisionsklausul i den hidtil gældende lukkelov. 

 Ifølge lovforslagets bemærkninger byggede lovforslaget på 

 Butiksstrukturkommissionens rapport fra marts 1998 og 

 Erhvervsministeriets rapport »Regulering af butikkernes 

 åbningstider« fra maj 2000. Formålet med lovforslaget var 

 blandt andet gradvis at liberalisere åbningstiderne og at 

 afskaffe en række særregler såsom havnereglen, der var 

 vanskelige at administrere. 

 Af bemærkningerne fremgik det endvidere, at der ved 

 revisionen af lukkeloven i år 2004/2005 skal tages stilling 

 til, om kompetencen til at beslutte, om lukketidsreglerne 

 skal gælde, kan lægges ud til de regionale myndigheder. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning efter 

 vedtagelsen af en række ændringsforslag, bl.a. om en 

 forhøjelse af omsætningsgrænsen for mindre 

 dagligvarebutikker. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 78 stemmer (S, V, CD, RV, FRI og Frank Dahlgaard 

 (UP)) mod 28 (KF, SF, DF, EL, KRF og Mogens Andreasen (UP)).