Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 20 

 Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om vederlag 

 og pension m.v. for ministre og lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og 

 ansatte på tjenestemandslignende vilkår. (Ændringer som følge af 

 førtidspensionsreformen, ændringer om tillæg til pensionister under 65 år 

 henholdsvis 67 år samt ændringer som følge af indførelse af nye lønsystemer 

 i 

 staten). 

 Af finansministeren (Thor Pedersen). 

 Fremsat skr 3/10 02     Till.A 596 

 Lovf som fremsat       Till.A 581 

 1.beh 10/10 02        FF   302 

 Betænkning 13/11 02     Till.B 24 

 2.beh 26/11 02        FF   1860 

 3.beh 6/12 02        FF   2478 

 Lovf som vedt        Till.C 58 

 Lov nr 1041 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), Lone Møller (S), Bent Bøgsted 

 (DF), Lars Barfoed (KF), Ole Sohn (SF), Anders Samuelsen (RV), Søren 

 Søndergaard (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører en tilpasning af reglerne om forhøjet 

 svagelighedspension efter tjenestemandsloven til 

 førtidspensionsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 

 2003. Endvidere medfører loven en tilpasning af 

 tjenestemandsloven til nedsættelsen af folkepensionsalderen 

 fra 67 år til 65 år, således at der bl.a. gennemføres en 

 overgangsordning for en gruppe tjenestemandspensionister, 

 der oppebærer førtidspension efter lov om social pension. 

 Endelig medfører loven, at tjenestemænd, der aflønnes 

 efter nye lønsystemer, der ikke er baseret på skalatrin, 

 henføres til pensionsgivende skalatrin efter regler, der 

 fastsættes ved aftale i henhold til reglerne herom i 

 tjenestemandsloven. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var et resultat af en række nødvendige 

 tilpasninger som følge af de nye lønsystemer på statens 

 område, tilpasning af tjenestemandspensionsloven m.v. til 

 de ændringer, der pr. 1. januar 2003 skete i reglerne om 

 førtidspension efter lov om social pension 

 (førtidspensionsreformen, lovforslag nr. L 135-137 fra 

 folketingsåret 2000-01, jf. omtalen i Årbog & Registre 

 2000-01 side 148-150), samt en aftale fra overenskomst- og 

 aftalefornyelserne i staten pr. 1. april 2002, hvor man 

 blev enige om, at overgangsordninger relateret til tillæg 

 til tjenestemandspensioner indtil det 65. hhv. 67. år 

 skulle lovhjemles. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF, RV og KRF) mod 42 (S (ved 

 en fejlafstemning), SF og EL).