Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0082
 
32001L0083
 
32004L0024
 
32004L0027
 
32004L0028
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

 

I medfør af § 29, stk. 3, § 40, stk. 1, og stk. 3-4, § 43, § 92, stk. 3, og § 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, og i medfør af § 38, stk. 2, § 43 og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret bl.a. ved lov nr. 1228 af 27. december 1996 og senest ved § 108 i lov nr. 1180 af 12. december 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter engrosforhandling af lægemidler samt detailforhandling af lægemidler fra apotek, herunder lagerhold, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for:

1) Detailforhandling af homøopatiske lægemidler, antroposofiske lægemidler, naturlægemidler, traditionelle plantelægemidler, vitamin- og mineralpræparater og medicinske gasser, og

2) detailforhandling af lægemidler fra håndkøbsudsalg.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder og personer, der har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelse til engrosforhandling af lægemidler efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, for ansøgere til sådan tilladelse, hvor dette udtrykkeligt fremgår af de enkelte bestemmelser, og for apoteker, herunder sygehusapoteker.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse anvendes nedenstående udtryk i de anførte betydninger:

1) God distributionspraksis (GDP): Den del af kvalitetssikringen, som sikrer, at lægemidlers egenskaber ikke forringes under distribution, og at defekte lægemidler kan spores og tilbagekaldes.

2) Distribution: Enhver form for aktivitet der består i engros- eller detailforhandling af lægemidler.

3) Engrosforhandler: En virksomhed eller person, der foretager eller lader foretage engrosforhandling.

4) Engrosforhandling: Enhver form for aktivitet, der består i at modtage, opbevare eller levere lægemidler indenfor EU/EØS eller i at eksportere lægemidler til tredjelande, med undtagelse af udlevering af lægemidler til brugerne.

5) Detailforhandler: En virksomhed eller en person, der foretager detailforhandling.

6) Detailforhandling: Enhver form for aktivitet, som består i at modtage, opbevare, sælge og udlevere lægemidler til brugerne.

7) Leverandør: En fremstiller, en importør eller en engrosforhandler, der foretager levering til næste led i distributionskæden.

8) Importør: Enhver, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til indførsel af lægemidler efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, samt apoteker, herunder sygehusapoteker, der indfører lægemidler.

9) Indførsel: Import af lægemidler fra et land uden for EU/EØS (tredjeland).

10) Fremstilleren: Den virksomhed eller person, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til fremstilling af lægemidler efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, og hvis sagkyndige person har foretaget den endelige frigivelse af batchen, samt apoteker, herunder sygehusapoteker, der foretager sådan frigivelse.

11) Kvalitetssikringssystem: Det system, der sikrer, at distribuerede lægemidler overholder reglerne i denne bekendtgørelse, at lagerbetingelserne til enhver tid er opfyldt, også under transport, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at lægemidlerne udleveres til rette vedkommende, og at de kan spores.

12) Kontrolbevis: Attest underskrevet af den sagkyndige person hos fremstilleren, hos den ansvarlige for indførslen eller hos kontrakttageren om, at lægemidlet, herunder mellemprodukter og aktive stoffer, er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis samt opfylder de krav, der ligger til grund for markedsføringstilladelsen.

13) Sagkyndig person: En person, der opfylder de minimumskrav til videnskabelige og tekniske kvalifikationer, der er fastsat i artikel 49, stk. 2-3, i direktiv 2001/83/EF eller artikel 53, stk. 2-3 i direktiv 2001/82/EF og hvis relevant artikel 13, stk. 2, i direktiv 2001/20/EF.

14) Modtagekontrol: Sikring af at lægemidlets opbevaringsbetingelser har været overholdt under forsendelse, at den dokumentation, der kræves i henhold til denne bekendtgørelse, medfølger, og at de leverede lægemidler svarer til det bestilte.

Kapitel 3

Tilladelse til engrosforhandling

§ 4. For at opnå tilladelse til engrosforhandling af lægemidler efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, skal ansøgeren:

1) Råde over velegnede og tilstrækkelige lokaler og anlæg samt velegnet og tilstrækkeligt udstyr, således at lægemidlerne kan opbevares og distribueres korrekt, og

2) råde over kvalificeret og tilstrækkeligt personale.

Stk. 2. Ved ansøgning om tilladelse til engrosforhandling af lægemidler skal ansøgeren anvende Lægemiddelstyrelsens fortrykte ansøgningsskema.

§ 5. En ansøgning eller en genansøgning om tilladelse til engrosforhandling i henhold til § 39, stk. 1, i lov om lægemidler behandles inden 90 dage fra indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 2. Såfremt indehaveren af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler anmoder om ændring af de i tilladelsen anførte oplysninger, behandles ansøgningen inden 30 dage. Denne frist kan i særlige tilfælde forlænges til 90 dage.

§ 6. Lægemiddelstyrelsen kan af ansøgeren kræve yderligere oplysninger for så vidt angår de forhold, der er nævnt i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Såfremt Lægemiddelstyrelsen kræver yderligere oplysninger i henhold til stk. 1, suspenderes fristerne i § 5, indtil disse oplysninger er tilvejebragt .

§ 7. Lægemiddelstyrelsen udsteder først tilladelse til engrosforhandling efter at have sikret sig ved en undersøgelse foretaget af dens repræsentanter, at oplysninger i ansøgningen svarer til de faktiske forhold.

§ 8. Indehaveren af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse ændre de forhold, der er nævnt i § 4, stk. 1.

§ 9. Besiddelse af en tilladelse til at fremstille eller indføre lægemidler i henhold til jf. § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, giver ligeledes tilladelse til at engrosforhandle de pågældende lægemidler.

Stk. 2. Besiddelse af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler giver ikke tilladelse til at indføre eller fremstille lægemidler, herunder fremstille multipakninger eller lægemidler til kliniske forsøg, ændre lægemidlets mærkning eller emballage eller at bryde færdigvarepakninger.

Kapitel 4

God distributionspraksis

§ 10. Al engros- og detailforhandling skal gennemføres i overensstemmelse med god distributionspraksis.

§ 11. Detaljerede retningslinier for distribution fremgår af ”Vejledning i god distributionspraksis for lægemidler til humant brug” offentliggjort af Europa-Kommissionen i EF-Tidende 1994, nr. C 63, s. 4, som også kan anvendes for lægemidler til dyr.

Kvalitetssikringssystem

§ 12. Enhver engrosforhandler skal etablere og gennemføre et effektivt kvalitetssikringssystem, der aktivt involverer ledelsen og de ansatte i de berørte afdelinger i virksomheden.

Organisation og personale

§ 13. Engrosforhandlere og apoteker, herunder sygehusapoteker, skal råde over et kompetent og tilstrækkeligt kvalificeret personale. Heraf skal udpeges en person som er ansvarlig for at aktiviteten udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Engrosforhandlere skal udpege en ledelsesrepræsentant, der besidder de fornødne kvalifikationer, og som har beføjelse til og ansvar for at gennemføre og vedligeholde et kvalitetssikringssystem.

§ 14. De hierarkiske forhold skal være fastlagt i en organisationsplan. Ansvarsområdet for det personale, der håndterer lægemidler, skal være fastlagt i stillingsbeskrivelser.

Stk. 2. De ansatte skal være bekendt med de principper og retningslinier, der gælder for god distributionspraksis.

Lokaler og udstyr

§ 15. Lokaler og udstyr skal udformes, dimensioneres, anvendes og vedligeholdes således, at de er velegnede til deres formål, og således at effektiv rengøring kan foretages.

§ 16. Lagerlokaler skal være tilstrækkeligt store til at muliggøre opretholdelse af god orden og efterlevelse af hensigtsmæssigt vareflow, f.eks. først ind først ud-princippet. Et særligt område skal være beregnet til varer til destruktion.

§ 17. Lagerhold skal foregå ved de opbevaringsbetingelser, der er fastsat i en eventuel markedsføringstilladelse eller af fremstilleren. Temperaturen i lagerlokaler og køleudstyr skal kontrolleres og dokumenteres.

§ 18. Lægemidler skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Levering og modtagelse

§ 19. Engrosforhandlere skal sikre sig, at de alene modtager leverancer af lægemidler fra virksomheder eller personer, der indenfor EU/EØS har en tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler, eller som er et apotek.

§ 20. Engrosforhandlere skal sikre sig, at de ved levering inden for EU/EØS af andre lægemidler, end dem, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, alene leverer til virksomheder eller personer, der har en tilladelse til fremstilling, indførsel, engros- eller detailforhandling af lægemidler, eller som er et apotek, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ud over til de i stk. 1 nævnte modtagere kan lægemidler til kliniske forsøg leveres til den læge, tandlæge eller dyrlæge, der er ansvarlig for forsøgets praktiske gennemførelse, når forsøget er godkendt i henhold til § 88, stk. 1, i lov om lægemidler.

Stk. 3. Ud over til de i stk. 1 nævnte modtagere kan sera og lægemidler fremstillet af blod, vacciner og immunologiske testpræparater fra Statens Serum Institut og Danmarks Fødevareforskning leveres til læger, tandlæger og dyrlæger, jf. bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Serum Institut og bekendtgørelse om præparater og undersøgelser ved Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning.

Stk. 4. Til institutioner, virksomheder m.v. kan der til tekniske, analytiske- og undervisningsformål (ikke-lægemiddelformål) leveres lægemidler efter skriftlig bestilling underskrevet af institutionens leder eller af en person bemyndiget hertil.

Kontrolbevis

§ 21. Ved levering af lægemidler fra andre EU/EØS-lande, skal den modtagende virksomhed sikre, at leverancen er ledsaget af et kontrolbevis, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved levering af lægemidler til kliniske forsøg eller lægemidler, der sælges eller udleveres i medfør af § 29, stk. 1, eller § 30 i lov om lægemidler, og som ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse, kan kontrolbeviset erstattes af tilsvarende dokumentation.

Stk. 3. Såfremt en leverance ikke er ledsaget af den i stk. 1 eller stk. 2 anførte dokumentation, skal den modtagende virksomhed før videredistribution sikre, at enhver batch kontrolleres i henhold til § 34 i bekendtgørelse om god fremstillingspraksis.

Dokumentation for modtagne og leverede lægemidler

§ 22. Indehavere af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler og apoteker, herunder sygehusapoteker, skal opbevare dokumentation for alle modtagne og leverede lægemidler, herunder lægemidler eksporteret til lande udenfor EU/EØS (tredjelande), jf. § 24, stk. 1.

§ 23. Ved enhver levering af lægemidler til apoteker og personer, der ifølge dansk eller fremmed lovgivning har tilladelse til at udlevere lægemidler til brugerne, skal engrosforhandleren vedlægge dokumentation for de leverede lægemidler, jf. § 24, stk. 1.

§ 24. Den i §§ 22 og 23 nævnte dokumentation skal mindst indeholde oplysning om dato for modtagelse og levering, præcis angivelse af lægemidlets navn, ind- og udgået mængde, lægemiddelform, styrke og pakningsstørrelse samt leverandørens og modtagerens navn og adresse. For leverancer fra fremstiller, importør eller engrosforhandler til en engrosforhandler skal dokumentationen endvidere indeholde oplysning om batchnummer og udløbsdato.

Stk. 2. Dokumentationen kan foreligge i form af indkøbs- eller salgsfakturaer, Edb-data eller i en hvilken som helst anden form.

Stk. 3. Dokumentationen skal være til rådighed for Lægemiddelstyrelsen i 5 år.

§ 25. Engrosforhandlere af lægemidler til dyr skal mindst en gang årligt foretage en nøjagtig gennemgang, hvor en optegnelse over modtagne og leverede lægemidler til dyr skal sammenholdes med lagerbeholdningen, og en rapport skal udarbejdes over eventuelle uoverensstemmelser.

Stk. 2. Rapporten skal være til rådighed for Lægemiddelstyrelsen i 3 år.

Reklamationer og tilbagekaldelser

§ 26. Der skal indføres et effektivt system til behandling af sager vedrørende reklamationer og mangler, som dokumenterer, hvorledes disse er blevet behandlet, og som gør det muligt at tilbagekalde lægemidler i distributionsnettet omgående og på ethvert tidspunkt efter anmodning fra Lægemiddelstyrelsen eller i samarbejde med fremstilleren, importøren eller indehaveren af markedsføringstilladelsen for det pågældende lægemiddel.

Lager, distribution og modtagekontrol efter kontrakt

§ 27. Engrosforhandleren (kontraktgiver) kan overlade til andre (kontrakttagere) at udføre lagerhold, distribution og modtagekontrol, såfremt:

1) Kontrakttager, har en dækkende tilladelse i henhold til § 39, stk. 1, i lov om lægemidler eller en anden relevant tilladelse efter lovgivningen i et andet EU/EØS-land,

2) der foreligger en skriftlig kontrakt mellem kontraktgiver og kontrakttager for hver opgave,

3) kontraktgivers og kontrakttagerens ansvarsområde klart fremgår af kontrakten,

4) det fremgår af kontrakten, at kontrakttager har pligt til at overholde god distributionspraksis,

5) det fremgår af kontrakten, at kontrakttager ikke kan overdrage udførelse af opgaver til tredjepart uden accept fra kontraktgiver, og

6) det fremgår af kontrakten, at kontrakttager, såfremt denne har en tilladelse efter lovgivningen i et andet EU/EØS-land, jf. nr. 1, er indforstået med, at Lægemiddelstyrelsen kontrollerer virksomheden.

Stk. 2. Den endelig modtagekontrol ved leverancer fra andre EU/EØS-lande kan alene foretages i Danmark.

Stk. 3. Kontrakttager kan kun overdrage udførelse af opgaver til tredjepart ved at følge bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Diverse

§ 28. Multipakninger må kun brydes af sygehusapoteker, medicindepoter og distribuerende dyrlæger. Multipakninger, der består af enkeltpakninger af et lægemiddel til dyr, må dog brydes af apoteker, Danmarks Fødevareforskning og indehavere af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til detailforhandling af ikke-apoteksforbeholdte lægemidler til dyr.

Stk. 2. Apoteker, herunder Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Apotek, Danmarks Fødevareforskning og sygehusapoteker må endvidere bryde lægemiddelpakninger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om opsplitning af lægemiddelpakninger til dyr og bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler.

§ 29. Lægemidler, hvis holdbarhedstid er overskredet, eller som i øvrigt ikke kan antages at svare til gældende kvalitetskrav, må ikke udleveres. Sådanne lægemidler skal returneres til fremstilleren eller leverandøren eller destrueres på forsvarlig måde.

Kapitel 5

Inspektion, videregivelse af oplysninger m.v.

§ 30. Efter enhver inspektion i henhold til § 44, stk. 1, i lov om lægemidler, udarbejder Lægemiddelstyrelsen en rapport om, hvorvidt principperne og retningslinierne for god distributionspraksis overholdes. Indholdet af disse inspektionsrapporter meddeles den berørte engrosforhandler, som skal opbevare rapporten på virksomheden.

§ 31. På anmodning fra Europa-Kommissionen eller et andet EU/EØS-land skal Lægemiddelstyrelsen fremlægge alle relevante oplysninger om de individuelle tilladelser til engrosforhandling, der er udstedt i henhold til § 39, stk. 1, i lov om lægemidler.

§ 32. Såfremt Lægemiddelstyrelsen suspenderer eller tilbagekalder en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler i henhold til § 41 i lov om lægemidler, underretter Lægemiddelstyrelsen straks de øvrige EU/EØS-lande og Europa-Kommissionen herom.

§ 33. Såfremt en kompetent myndighed i et andet EU/EØS-land skønner, at indehaveren af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler ikke længere opfylder forudsætningerne for tilladelsen og underretter Lægemiddelstyrelsen herom, træffer Lægemiddelstyrelsen de fornødne foranstaltninger og underretter den pågældende medlemsstat og Europa-Kommissionen om de afgørelser, der er truffet og begrundelsen herfor.

§ 34. Lægemiddelstyrelsen kan dispensere fra en eller flere af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, for så vidt ganske særlige forhold taler herfor.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 35. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder § 8, § 10, §§ 12-19, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 3, § 23, § 24, stk. 1 og 3, §§ 25-27, § 28, stk. 1, og § 29.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EF-Tidende 2001 nr. L 311, s. 1), som ændret ved direktiv 2004/28/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 58), og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EF-Tidende 2001 nr. L 311, s. 67), som ændret bl.a. ved direktiv 2004/24/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 85) og senest ved direktiv 2004/27/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 34).