Den fulde tekst
L 56
Forslag til militær disciplinarlov.
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1116
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1085
1.beh 11/3 05 FF 533
Betænkning 4/5 05 Tillæg B 363
2.beh 19/5 05 FF 3180
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 05
Tillægsbet 26/5 05 Tillæg B 663
Rettelsesblad til den fotokopierede udgave af tillægsbetænkningen 30/5 05 af
3.beh 31/5 05 FF 3639
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 229
Lov nr 532 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 56 og L 54
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Per Kaalund (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Søren Gade).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Loven afløser de tidligere gældende regler i den militære retsplejelov om disciplinarmidler og slår fast, at bestemmelserne om disciplinaransvar har til formål at sikre disciplinen inden for forsvaret. Samtidig indeholder loven bestemmelser om:
- Hvornår der kan pålægges disciplinaransvar,
- hvilke disciplinarmidler der kan anvendes,
- hvordan disciplinarsager bør behandles.
Muligheden for at indbringe en disciplinarafgørelse for et disciplinarnævn opretholdes med den nye lov.
Baggrund:
Lovforslaget byggede i lighed med L 54 og L 55 på betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov, som blev afgivet af »Udvalget til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning« i januar 2004. Udvalget blev nedsat i 1999 af daværende forsvarsminister Hans Hækkerup.
Hensigten med forslaget var ifølge den skriftlige fremsættelse at oprette en selvstændig militær disciplinarlov og hermed foretage en klar adskillelse af strafansvaret og disciplinaransvaret. Dermed kunne disciplinære sanktioner kun bruges mod pligtforsømmelser, der ikke var strafbare efter militær straffelov, eller som var begået ved simpel uagtsomhed.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF, EL og TF); 1 (SIU) stemte hverken for eller imod.