Den fulde tekst
L 54
Forslag til militær straffelov.
Af forsvarsministeren (Søren Gade (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1116
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 975
1.beh 11/3 05 FF 533
Betænkning 4/5 05 Tillæg B 363
2.beh 19/5 05 FF 3180
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 05
Tillægsbet 26/5 05 Tillæg B 663
Rettelsesblad til den fotokopierede udgave af tillægsbetænkningen 30/5 05 af
3.beh 31/5 05 FF 3634
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 221
Lov nr 530 af 24. juni 2005
Beh sammen: L 54, L 55 og L 56
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Per Kaalund (S), Hans Kristian Skibby (DF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Søren Gade).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Loven reviderer den tidligere militære straffelovgivning fra 1973. Indholdet af loven er en række bestemmelser om strafansvar for pligtforsømmelser under tjeneste i forsvaret i fredstid og væbnet konflikt samt forbrydelser mod det militære forsvar. Der er i den militære straffelov blevet indarbejdet nogle helt nye straffebestemmelser. De forhold, som er dækket af de nye bestemmelser, faldt før ind under den generelle bestemmelse om pligtforsømmelse i militær straffelovs § 15, men er nu blevet til selvstændige straffebestemmelser.
Baggrund:
Lovforslaget byggede i lighed med L 54 og L 55 på betænkning nr. 1435/2004 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov, som blev afgivet af »Udvalget til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning« i januar 2004. Udvalget blev nedsat i 1999 af daværende forsvarsminister Hans Hækkerup.
Det blev fremhævet i den skriftlige fremsættelse, at formålet med lovforslaget var at begrænse strafansvar til de mere grove overtrædelser. Desuden blev det under udvalgsbehandlingen af forslaget diskuteret, hvorvidt FN's torturkonvention burde indskrives i den militære straffelov. EL stillede ændringsforslag om at tilføje en paragraf til loven, der omhandlede tilfælde af tortur, men ændringsforslaget blev ikke vedtaget.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 86 stemmer (V, S, DF og KF) mod 21 (RV, SF, EL, TF, IA og SIU).