Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 106 

 Forslag til fiskerilov. 

 Af fødevareministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 26/11 98     Till.A 2763 

 Lovf som fremsat       Till.A 2691 

 1.beh 11/12 98        FF   2269 

 Betænkning 21/4 99      Till.B 633 

 Æf uden for betænkning    Till.B 732 

 2.beh 29/4 99        FF   6097 

 3.beh 6/5 99         FF   6354 

 Lovf som vedt        Till.C 551 

 Lov nr 281 af 12. maj 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Vagn Christensen (S), Jens Kirk (V), Lene Espersen 

 (KF), Kristen Touborg (SF), Christian H. Hansen (DF), Annie Lunde Hansen 

 (CD), Vibeke Peschardt (RV), Jette Gottlieb (EL), Thorkild B. Fransgaard 

 (FP) 

 og Ole M. Nielsen (KRF) 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven moderniseres og samles 9 gældende love om det 

 udøvende fiskeri og omsætningen af fisk i én lov. 

 Loven indebærer herudover, at det hidtidige 

 autorisationssystem til drift af offentlige fiskeauktioner 

 liberaliseres, og at krav om dansk indfødsret som 

 betingelse for at opnå rettigheder ophæves eller 

 modificeres. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at hensigten med 

 lovforslaget var at skabe et overskueligt, sammenhængende 

 og tidssvarende regelsæt for fiskeriet. 

 Det fremgik endvidere, at lovforslaget indeholdt 

 bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og 

 fiskeri til at fastsætte de nødvendige regler og 

 foranstaltninger til opfyldelse og anvendelse af EU's 

 forordninger, direktiver og beslutninger på fiskeriets 

 område, og at udmøntningen af en række af lovforslagets 

 bestemmelser i administrative regler skulle notificeres 

 efter EU's regler om statsstøtte. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning gennem 

 vedtagelse af ændringsforslag fra fødevareministeren, bl.a. 

 om retten til at drive bierhvervsfiskeri, om den periode, 

 hvori en fiskeritilladelse kan inddrages, og om undtagelse 

 fra omsætningsforbudet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV og KRF) mod 15 

 (SF, EL og FP).