Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 9 

 Forslag til lov om fødevarer m.m. (fødevareloven). 

 Af fødevareministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 26/3 98     Till.A 427 

 Lovf som fremsat       Till.A 369 

 1.beh 3/4 98         FF   323 

 Betænkning 17/6 98      Till.B 291 

 2.beh 23/6 98        FF   2237 

 Tillægsbet 24/6 98      Till.B 712 

 3.beh 25/6 98        FF   2394 

 Lovf som vedt        Till.C 446 

 Lov nr 471 af 1. juli 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Erling Christensen (S), Mariann Fischer Boel (V), Lene 

 Espersen (KF), Jørn Jespersen (SF), Christian H. Hansen (DF), Annie Lunde 

 Hansen (CD), Anders Samuelsen (RV), Keld Albrechtsen (EL), Thorkild B. 

 Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og 

 Fiskeri (FLF). 

 Resumé: 

 Loven erstatter og sammenfatter den generelle 

 lov om levnedsmidler og de særlige love om 

 enkelte fødevarer som f.eks. kød, fisk, æg og 

 mælkeprodukter samt en række andre love og 

 lovbestemmelser om emner, som vedrører 

 fødevarer. 

 Loven indebærer, 

 - at der i statsligt regi etableres et 

 enstrenget kontrolsystem, som skal omfatte 

 kontrollen med produktion, behandling og salg af 

 fødevarer, og at der etableres et mindre antal 

 lokale faglige enheder til varetagelse af denne 

 kontrol, 

 - at der nedsættes et Fødevarekontroludvalg med 

 den opgave at overvåge, om fødevarekontrollen 

 udføres i overensstemmelse med reglerne på 

 området, med kontrolstrategi og -planer og i 

 i øvrigt på en ressourcemæssig hensigtsmæssig 

 måde, og 

 - at fødevareministeren årligt udarbejder en 

 redegørelse til Folketinget om 

 fødevarekontrollen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at 

 lovforslaget skulle ses i sammenhæng med 

 oprettelsen af Ministeriet for Fødevarer, 

 Landbrug og Fiskeri ved kongelig resolution af 

 30. december 1996, hvorved alle opgaver 

 vedrørende fødevarer blev samlet i ét 

 ministerium. 

 Denne samling af ansvaret for 

 fødevareområdet havde til formål 

 - at øge forbrugerbeskyttelsen, 

 - at forbedre information til forbrugere og 

 erhverv om fødevarer, ernæring og 

 kostsammensætning, 

 - at etablere et sammenhængende kontrolsystem 

 fra jord til bord, 

 - at sikre en ensartet kontrol, 

 - at skabe større gennemskuelighed og forenkling 

 af lovgivningen og 

 - at sikre tilliden til danske eksportvarer. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning 

 gennem vedtagelse af et ændringsforslag fra 

 fødevareministeren. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV og KRF) mod 15 

 (SF, EL og FP); 2 (Bjarne Laustsen (S) og Peder Sass (S)) stemte hverken for 

 eller imod.