Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 177 

 Forslag til lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling 

 m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven). 

 Af fødevareministeren (Henrik Dam Kristensen). 

 Fremsat skr 27/1 2000    Till.A 4912 

 Lovf som fremsat       Till.A 4884 

 1.beh 9/2 2000        FF   4103 

 Betænkning 12/5 2000     Till.B 1404 

 2.beh 18/5 2000       FF   8244 

 3.beh 25/5 2000       FF   8538 

 Lovf som vedt        Till.C 796 

 Lov nr 421 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Vagn Christensen (S), Peter Hansen-Nord (V), Henning 

 Grove (KF), Kristen Touborg (SF), Christian H. Hansen (DF), Annie Lunde 

 Hansen (CD), Vibeke Peschardt (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Ole M. Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven fremmes fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens 

 innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik 

 på at bidrage til at: 

 - Sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af 

 høj kvalitet, 

 - styrke konkurrenceevnen, 

 - fremme udviklingen af nye produkter, herunder 

 non-food-produkter, med højt innovationsindhold, 

 - bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag 

 og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejsbetingelser 

 og 

 - forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og 

 pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de 

 forhold, hvorunder produkterne er produceret. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 hensigten med forslaget var at målrette tilskud til 

 innovation, forskning og udvikling, for så vidt angik 

 tilskud til virksomheder, mod navnlig små og mellemstore 

 virksomheder, der kun havde begrænsede økonomiske 

 muligheder for at gennemføre sådanne aktiviteter. 

 Det fremgik endvidere, at forslaget skulle ses i 

 sammenhæng med regeringens initiativ med etablering af et 

 landsdækkende net af innovationsmiljøer, jf. lov nr. 1085 

 af 29. december 1997. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 114 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og 

 Frank Dahlgaard (UP)) mod 2 (FRI); 3 (EL) stemte hverken for eller imod.