Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 47 

 Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske 

 Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. 

 (Indførelse af bemyndigelse til at indføre administrationsgebyrer og 

 justering af reglerne om anvendelse af promilleafgiftsfondenes midler). 

 Af fødevareministeren (Ritt Bjerregaard). 

 Titelændring 8/12 2000 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske 

 Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. 

 (Indførelse af bemyndigelse til at indføre administrationsgebyrer ved 

 administrationen af eksportrestitutionsordningen). 

 Fremsat skr 12/10 2000    Till.A 1541 

 Lovf som fremsat       Till.A 1534 

 1.beh 27/10 2000       FF   564 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 398 

 2.beh 8/12 2000       FF   2381 

 3.beh 13/12 2000       FF   2525 

 Lovf som vedt        Till.C 251 

 Lov nr 1267 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Margot Torp (S), Karsten Nonbo (V), John Vinther (KF), 

 Kristen Touborg (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Lone Yalcinkaya (CD), 

 Vibeke Peschardt (RV), Keld Albrechtsen (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og 

 Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indføres en bemyndigelse til at indføre 

 administrationsgebyrer ved administrationen af 

 eksportrestitutionsordningen. 

 Baggrund: 

 Hensigten med at indføre gebyrordningen for 

 sagsbehandling af ansøgninger i henhold til EU's 

 markedsordninger var, at gebyret skulle virke som 

 incitament til, at virksomhederne skulle undlade at indgive 

 ansøgninger om meget små beløb. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning efter vedtagelse 

 af to ændringsforslag. Det ene ændringsforslag betød, at 

 gebyrordningen blev begrænset til 

 eksportrestitutionsordningen i stedet for at omfatte hele 

 området for EU's markedsordninger for landbrugsvarer. Det 

 andet betød, at den i lovforslaget foreslåede regulering af 

 promilleafgiftsfondenes midler udgik af lovforslaget med 

 henblik på regulering ved et selvstændigt lovforslag, der 

 også skulle oprette en økologisk fond. Se herom under 

 omtalen af L 176. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 53 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI, Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)).