Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 133 

 Forslag til lov om ændring af fødevareloven m.fl. (Offentliggørelse af 

 kontrolresultater, oprettelse af råd til administration af 

 kvalitetsmærkningsordningen, udvidet klageadgang for forbrugerorganisationer 

 m.v.). 

 Af fødevareministeren (Ritt Bjerregaard). 

 Fremsat skr 13/12 2000    Till.A 3021 

 Lovf som fremsat       Till.A 3003 

 1.beh 9/1 01         FF   2959 

 Betænkning 28/03 01     Till.B 815 

 2.beh 3/4 01         FF   6076 

 3.beh 17/4 01        FF   6405 

 Lovf som vedt        Till.C 489 

 Lov nr 279 af 25. april 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Erling Christensen (S), Jens Kirk (V), John Vinther 

 (KF), Jørn Jespersen (SF), Christian H. Hansen (DF), Annie Lunde Hansen 

 (CD), 

 Vibeke Peschardt (RV), Keld Albrechtsen (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og 

 Thorkild B. Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer offentliggørelsesordningen vedrørende 

 kontrolresultater i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om 

 fødevarer m.m. (fødevareloven). Efter lovændringen kan 

 offentliggørelse af kontrolresultater for 

 fødevarevirksomheder ske, selv om resultaterne ikke har 

 ført til myndighedssanktioner i form af 

 omsætningsbegrænsende påbud/forbud, bøder eller domme. 

 Med loven etableres endvidere et råd, der skal bistå 

 fødevareministeren ved administration af den frivillige 

 kvalitetsmærkningsordning, og som skal erstatte det 

 hidtidige fødevarekvalitetsudvalg. 

 Loven skærper derudover bestemmelsen, der beskytter mod 

 vildledende markedsføring. Med loven skabes også hjemmel 

 til, at landsdækkende forbrugerorganisationer kan få adgang 

 til at klage over visse tilsynsafgørelser. 

 Endelig medfører loven andre mindre ændringer og 

 præciseringer af fødevareloven. 

 Baggrund: 

 I forbindelse med forespørgsel nr. F 36 den 27. april 

 1999 vedtog Folketinget V 76 af samme dato, jf. omtalen i 

 Årbog & Registre 1998-99 side 308, hvorefter 

 Fødevareministeriet efter den 1. juli 2000 skulle evaluere 

 erfaringerne med offentliggørelse af kontrolresultater 

 inden for fødevarelovens område. Evalueringen førte til en 

 ændret offentliggørelsesstrategi, der krævede lovhjemmel. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning efter vedtagelse 

 af et ændringsforslag fra KF om indførelse af en 

 registreringsordning for mobile anlæg (slagtebusser), der 

 yder bistand til primærproducenters slagtning m.m. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer for (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og 

 Mogens Andreasen (UP)) mod 6 (EL, Kim Behnke (UP) og Thorkild B. Fransgaard 

 (UP)).