Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0083
 
32002L0098
 
32004L0033
 
32005L0061
 
32005L0062
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til
blodbankvirksomhed 1)

 

I medfør af § 6, stk. 4, og stk. 5, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, samt § 14, stk. 2, og stk. 3, i lov nr. 295 af 27. april 2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven), fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformål og håndtering, opbevaring og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes nedenstående udtryk i de anførte betydninger:

1) Blodbankvirksomhed: Tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformål og/eller håndtering, opbevaring og distribution eller dele heraf, når anvendelsesformålet er transfusion.

2) Blodbank: En enhed, der står for de i litra 1), nævnte opgaver.

3) Blodcenter: En samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et organ, der står for de i litra 1), nævnte opgaver.

4) Bloddepot: En enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsprøvning på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.

Ansvarlig person

§ 3. Et blodcenter og en blodbank, der ikke indgår i et blodcenters struktur, skal som ansvarlig for blodbankvirksomheden ansætte en person, der har bestået eksamen indenfor lægevidenskab, naturvidenskab eller lignende, og som har mindst to års praktisk erfaring inden for blodbankrelateret virksomhed.

Den ansvarlige persons opgaver

§ 4. Den, for blodbankvirksomheden, ansvarlige person skal varetage flg. opgaver:

1) forelægge Lægemiddelstyrelsen, de oplysninger, der er krævet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed,

2) sikre at alle portioner blod og blodkomponenter er tappet og testet, uanset anvendelsesformålet, og håndteret, opbevaret og distribueret, hvis anvendelsesformålet er transfusion, i overensstemmelse med reglerne herom,

3) etablere et kvalitetsstyringssystem, samt

4) sikre at alvorlige utilsigtede hændelser og alvorlige bivirkninger indberettes i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod.

Stk. 2. Den ansvarlige persons opgaver kan uddelegeres til andre personer, der gennem uddannelse og erfaring har de kvalifikationer, der kræves for at varetage sådanne opgaver.

Om kvalitetsstyringssystem

§ 5. Et blodcenters/-banks/-depots kvalitetsstyringssystem skal være i overensstemmelse med de standarder og specifikationer, der fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Om kvalitet og sikkerhed

§ 6. Blod og blodkomponenter skal opfylde de krav til kvalitet og sikkerhed, som fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Om mærkning

§ 7. Blodcentret/-banken skal mærke blod og blodkomponenter med følgende oplysninger:

1) komponentens officielle navn,

2) mængde eller vægt af eller antal celler i komponenten (alt efter, hvad der er relevant),

3) entydig numerisk eller alfanumerisk identifikation af tapningen,

4) blodcentrets/-bankens navn,

5) ABO-type (kræves ikke ved plasma, der kun er beregnet til fraktionering),

6) RhD-type, enten ” RhD-positiv ” eller ” RhD-negativ ” (kræves ikke ved plasma, der kun er beregnet til fraktionering),

7) udløbsdato eller -tidspunkt (alt efter, hvad der er relevant),

8) opbevaringstemperatur, samt

9) det eventuelle antikoagulans ’ og/eller opbevaringsmediums betegnelse, sammensætning og volumen.

Stk. 2. Blod og blodkomponenter til autolog transfusion skal herudover mærkes med patientidentifikation og med ”Kun til autolog transfusion”.

Stk. 3. Data vedrørende mærkning skal opbevares i mindst 15 år.

Om sporbarhed

§ 8. Et blodcenter/-bank/-depot skal registrere og opbevare flg. data:

1) identifikation af blodcentret/-banken/-depotet,

2) identifikation af bloddonor,

3) éntydig identifikation af den enkelte blodkomponent ved kombinationen af tappenummer og produktkode,

4) tapningsdato (år/måned/dag), samt,

5) institutioner (sygehus, sygehusafdeling, fraktioneringsinstitut el. lign.) til hvilke blodkomponenter er distribueret, eller anden skæbne.

Stk. 2 . Et bloddepot skal dog ikke registrere og opbevare de i litra 2) nævnte data.

§ 9. En institution, jf. § 8, litra 5), skal eventuelt i samarbejde med et blodcenter/-bank, registrere og opbevare flg. data:

1) identifikation af det blodcenter/-bank/-depot, der har leveret blodkomponenten,

2) éntydig identifikation af den enkelte blodkomponent ved kombinationen af tappenummer og produktkode,

3) identifikation af den transfunderede modtager,

4) dokumentation for den videre skæbne for blodkomponenter, der ikke transfunderes,

5) dato for transfusion eller kassation (år/måned/dag), samt

6) komponentens lotnummer, hvis det er relevant.

§ 10. Data vedrørende sporbarhed skal opbevares i mindst 30 år.

Om opbevaring, transport og distribution

§ 11. Blod og blodkomponenter skal opbevares, transporteres og distribueres i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Om tilbagekaldelse

§ 12. I et blodcenter/-bank/-depot skal der være etableret et system til tilbagekaldelse af blod og blodkomponenter, der er i overensstemmelse med de i bilag 1 til denne bekendtgørelse indeholdte krav, og som gør det muligt at tilbagekalde blod og blodkomponenter omgående og på ethvert tidspunkt.

Om redegørelse om tappevirksomhed

§ 13. Den redegørelse om tappevirksomhed, Amtskommunen og Hovedstadens Sygehusfællesskab årligt skal indgive til Lægemiddelstyrelsen, skal indeholde følgende oplysninger:

1) det samlede antal donorer, der har afgivet blod og blodkomponenter,

2) det samlede antal portioner der er afgivet,

3) oplysning om hvilke bloddepoter m.v., blodcentret/-banken har forsynet,

4) det samlede antal ikke anvendte hele portioner,

5) antallet af hver blodkomponent, der er fremstillet og distribueret,

6) incidens og prævalens af transfusionsoverførbare infektiøse markører hos blod- og blodkomponentdonorer,

7) antal tilbagekaldelser af produkter, samt

8) antal indberettede alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 3, § 4, stk. 1, eller §§ 5- 13.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelafdelingens Vejledning af 23. april 1992 i god fremstillingspraksis for blodbankers fremstilling og forhandling m.v. af blod og blodkomponenter, samt skrivelse af 6. april 1982 vedrørende forhandling af blodposer.

Lægemiddelstyrelsen, den 8. december 2005

Jytte Lyngvig

/Anne-Marie VangstedBilag 1

Bilag til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

Standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemet i et blodcenter/-bank mv.

1. INDLEDNING OG GENERELLE PRINCIPPER

1.1. Kvalitetsstyringssystem

1. Ansvaret for kvalitet påhviler alle personer, der deltager i blodcentrets/-bankens mv. processer, under en ledelse, der har en systematisk tilgang til kvalitet, og som sørger for gennemførelse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet.

2. Kvalitetsstyringssystemet omfatter kvalitetsstyring, kvalitetssikring, fortløbende forbedring af kvaliteten, personale, lokaler og udstyr, dokumentation, tapning, testning og håndtering, opbevaring, kvalitetskontrol, tilbagekaldelse af blodkomponenter og ekstern og intern audit, opgaver udlagt i kontrakt, ageren på afvigelser og selvinspektion.

3. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at alle kritiske processer specificeres i passende instruktioner og gennemføres i overensstemmelse med de standarder og specifikationer, der er fastsat i dette bilag. Ledelsen skal med jævne mellemrum gennemgå systemet for at kontrollere dets effektivitet og indføre korrigerende foranstaltninger, hvis det anses for nødvendigt.

1.2. Kvalitetssikring

1. Alle blodcentre/-banker mv. skal i deres kvalitetssikringsarbejde understøttes af en kvalitetssikringsfunktion, som enten kan være placeret internt eller er tilknyttet. Denne funktion skal involveres i alle kvalitetsrelaterede spørgsmål og gennemgå og godkende alle relevante kvalitetsrelaterede dokumenter.

2. Alle procedurer, lokaler og udstyr, der har indflydelse på blods og blodkomponenters kvalitet og sikkerhed, skal valideres, før de tages i brug, og derefter valideres på ny med regelmæssige mellemrum, der fastsættes ud fra aktiviteterne.

2. PERSONALE OG ORGANISATION

1. Blodcentre/-banker mv. skal have tilstrækkeligt personale til at udføre aktiviteterne i forbindelse med tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter, og de pågældende skal være uddannet og vurderet til at være kompetente til at varetage deres opgaver.

2. Alt personale i blodcentret/-banken skal have ajourførte jobbeskrivelser, som nøje fastsætter deres opgaver og ansvar. Blodcentret/-banken tildeler ansvaret for produktion og kvalitetssikring til enkeltpersoner, der har selvstændige funktionsområder og er uafhængige af hinanden.

3. Alt personale i blodcentret/-banken mv. skal gennemgå grundkurser og videreuddannelseskurser, som er relevante for deres arbejdsopgaver. Uddannelse skal dokumenteres løbende. Der skal foreligge uddannelsesprogrammer, som også omfatter god praksis.

4. Uddannelsesprogrammernes indhold evalueres regelmæssigt og personalets kompetencer vurderes løbende.

5. Der skal forefindes skriftlige sikkerheds- og hygiejneinstrukser, der er tilpasset de aktiviteter, der skal gennemføres, og som er i overensstemmelse med regler der implementerer Rådets direktiv 89/391/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet.

3. LOKALER

3.1. Generelt

Lokaler, herunder mobile enheder, skal indrettes og vedligeholdes, så de passer til de aktiviteter, der gennemføres. De skal være indrettet på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i en logisk rækkefølge for at minimere fejlrisikoen, og de skal kunne rengøres og vedligeholdes effektivt for at minimere kontamineringsrisikoen.

3.2. Bloddonorområde

Der skal være et område til fortrolige samtaler med og vurdering af enkeltpersoner med henblik på deres egnethed som donor. Dette område skal være adskilt fra alle områder til behandling af blod og blodkomponenter.

3.3. Blodtapningsområde

Blodtapning skal finde sted i et område, som er beregnet til sikker tapning af blod fra donorer og udstyret således, at der kan gives en korrekt første behandling af donorer, der får alvorlige bivirkninger eller skader i forbindelse med bloddonationen. Blodtapningen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at både donorers og personales sikkerhed garanteres, og fejl i tapningsproceduren undgås.

3.4. Område for testning og behandling af blod

Testning skal foregå i et særligt laboratorieområde, der er adskilt fra bloddonorområdet og området for behandling af blodkomponenter, og hvortil adgangen er forbeholdt godkendt personale.

3.5. Opbevaringsområde

1. Der skal være opbevaringsområder til sikker og adskilt opbevaring af forskellige kategorier af blod og blodkomponenter samt materialer, herunder materialer i karantæne og frigivne materialer og blodportioner eller blodkomponenter, der er tappet under særlige betingelser (f.eks. autolog donation).

2. Der skal være truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af fejl ved udstyret eller strømsvigt i de vigtigste opbevaringsfaciliteter.

3.6. Område for bortskaffelse af affald

Der skal være et område til sikker bortskaffelse af affald, engangsartikler anvendt under tapningen, testningen og behandlingen og til blod eller blodkomponenter, der kasseres.

4. UDSTYR OG MATERIALER

1. Alt udstyr skal valideres, kalibreres og vedligeholdes, så det svarer til det tiltænkte formål. Instruktionsbøger skal være tilgængelige, og relevant dokumentation skal arkiveres.

2. Udstyr skal udvælges, så skader på donorer, personale eller blodkomponenter minimeres.

3. Der må kun anvendes reagenser og materialer fra godkendte leverandører, der opfylder de dokumenterede krav og specifikationer. Kritiske materialer skal frigives af en person, der er kvalificeret til at varetage denne opgave.

Hvor det er relevant, skal materialer, reagenser og udstyr opfylde kravene i de i medfør af lov om medicinsk udstyr udfærdigede regler eller tilsvarende standarder i tilfælde af tapning i tredjelande.

4. Lagerlister opbevares i en periode, der er aftalt med Lægemiddelstyrelsen.

5. Hvis der anvendes edb-systemer, skal software, hardware og backup-procedurer regelmæssigt kontrolleres for at sikre deres pålidelighed, valideres før brug og holdes i valideret stand. Hardware og software skal beskyttes mod ikke-godkendt brug eller ændringer. Backup-proceduren skal forhindre tab af eller skader på data, hvis systemet planmæssigt eller utilsigtet er ude af drift, eller hvis der opstår funktionsfejl.

5. DOKUMENTATION

1. Dokumenter med specifikationer, procedurer og optegnelser vedrørende alle blodcentrets aktiviteter skal forefindes og ajourføres.

2. Optegnelser skal være læselige og kan være håndskrevne, overført til et andet medie som f.eks. mikrofilm eller dokumenteret i et edb-system.

3. Der skal straks reageres på alle væsentlige ændringer af dokumenter; ændringerne gennemgås, dateres og underskrives af en person, der har beføjelse hertil.

6. TAPNING, TESTNING OG BEHANDLING AF BLOD

6.1. Donorers egnethed

1. Der skal fastsættes og opretholdes procedurer for sikker donoridentifikation, egnethedssamtaler og vurdering af egnethed. De skal gennemføres før hver donation og opfylde kravene i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.

2. Donorsamtalen skal gennemføres, således at fortroligheden sikres.

3. Oplysninger om donors egnethed og den endelige vurdering skal underskrives af en uddannet sundhedsmedarbejder.

6.2. Tapning af blod og blodkomponenter

1. Proceduren for blodtapning skal foregå således, at donors identitet kan kontrolleres og på en sikker måde registreres, og forbindelsen mellem donor, blod, blodkomponenter og blodprøver klart kan fastslås.

2. Det sterile blodposesystem til tapning og behandling af blod og blodkomponenter skal være CE-mærket eller opfylde tilsvarende standarder, hvis blod og blodkomponenter tappes i tredjelande. Blodposens batchnummer skal kunne spores for hver blodkomponent.

3. Blodtapningsprocedurerne skal minimere risikoen for mikrobiel kontaminering.

4. Laboratorieprøver skal tages på tidspunktet for afgivelse af blod og opbevares på en hensigtsmæssig måde før testning.

5. Mærkning af dokumentation, blodposer og laboratorieprøver med donationsnumre skal ske således, at enhver risiko for identifikationsfejl og forveksling undgås.

6. Efter tapning skal blodposer håndteres, så blodets kvalitet bevares, og der sikres en passende opbevarings- og transporttemperatur med henblik på videre behandling.

7. Der skal være et system, der sikrer, at hver donation kan spores til det tapnings- og fraktioneringssystem, i hvilket blodet blev tappet og/eller behandlet.

6.3. Laboratorieundersøgelser

1. Alle procedurer for laboratorieundersøgelser skal valideres før brug.

2. Hver donation skal undersøges i overensstemmelse med kravene om testning i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.

3. Der skal være klart definerede procedurer til håndtering af afvigende resultater og sikring af, at blod og blodkomponenter, som viser gentagne reaktive resultater i en serologisk screeningstest for de vira, som er omhandlet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, udelukkes fra terapeutisk brug og opbevares adskilt i et dedikeret miljø. Der skal foretages passende konfirmatoriske undersøgelser. Ved bekræftede positive resultater skal der træffes passende forholdsregler med hensyn til donorhåndtering, herunder oplysninger til donor og opfølgningsprocedurer.

4. Der skal foreligge data, der bekræfter, at alle laboratoriereagenser, der anvendes i forbindelse med testning af donorprøver og blodkomponentprøver, er egnede.

5. Kvaliteten af laboratorieundersøgelser skal regelmæssigt evalueres ved deltagelse i et formelt system for præstationsprøvning, som f.eks. et eksternt kvalitetssikringsprogram.

6. Blodtypeserologiske undersøgelser skal omfatte testning af specifikke donorgrupper (f.eks. førstegangsdonorer, donorer, der tidligere har fået transfusion).

6.4. Behandling og validering

1. Alt apparatur og teknisk udstyr skal anvendes i overensstemmelse med de validerede procedurer.

2. Behandlingen af blodkomponenter skal gennemføres ved anvendelse af passende og validerede procedurer, herunder foranstaltninger, der skal forhindre risikoen for kontaminering og mikrobiel vækst.

6.5. Mærkning

1. I alle faser skal beholdere mærkes med relevante identitetsoplysninger. Hvis der ikke findes et valideret edb-system til statuskontrol, skal der på mærkningen klart sondres mellem frigivne og ikke frigivne blodportioner og blodkomponenter.

2. Mærkningssystemet for tappet blod, halvfærdige og færdige blodkomponenter og prøver skal entydigt identificere type af indhold og opfylde kravene til mærkning og sporbarhed som fastsat i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. Mærkningen af blodkomponenter klar til brug skal opfylde kravene i § 7, i nævnte bekendtgørelse.

3. For autologt blod og autologe blodkomponenter skal mærkningen opfylde bestemmelserne ligeledes i ovennævnte bekendtgørelse og de supplerende krav til autologe donationer, der er fastsat i § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.

6.6. Frigivelse af blod og blodkomponenter

1. Der skal være et sikkert system, der forhindrer, at blod og blodkomponenter frigives, før alle ufravigelige krav, fastsat i regler udfærdiget i medfør af lov nr. 295 af 27. april 2005, om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven), er opfyldt. De enkelte blodcentre/-banker skal kunne dokumentere, at hver blodportion eller blodkomponent er blevet formelt frigivet af en bemyndiget person. Der skal foreligge dokumentation for, at alle eksisterende erklæringer, relevante journaler og testresultater opfylder alle kriterier for godkendelse.

2. Før frigivelsen skal blod og blodkomponenter holdes administrativt og fysisk adskilt fra blod og blodkomponenter, der allerede er frigivet. Hvis der ikke er etableret et valideret edb-system til statuskontrol, skal blodportionens eller blodkomponentens status for frigivelse fremgå af mærkningen, jf. punkt 6.5.1.

3. Hvis komponenten klar til brug ikke kan frigives på grund af et bekræftet positivt resultat af en test for infektioner, skal der i overensstemmelse med kravene i punkt 6.3.2 og 6.3.3 foretages en kontrol for at sikre, at andre komponenter fra samme donation og komponenter, der er fremstillet af tidligere tapninger fra donoren, identificeres. Donoroplysningerne skal øjeblikkeligt ajourføres.

7. OPBEVARING OG DISTRIBUTION

1. Blodcentrets mv. kvalitetssikringssystem skal sikre, at kravene til opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter beregnet til fremstilling af lægemidler er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

2. Procedurer for opbevaring og distribution skal valideres for at sikre blods og blodkomponenters kvalitet i hele opbevaringsperioden og udelukke forbytning af blodkomponenter. Alle transport- og opbevaringsaktiviteter, herunder modtagelse og distribution, skal fastlægges ved skriftlige procedurer og specifikationer.

3. Autologt blod og autologe blodkomponenter samt blodkomponenter, der tappes og behandles til specifikke formål, skal opbevares adskilt.

4. Der skal føres lager- og distributionslister.

5. Emballagen skal beskytte blod og blodkomponenter mod skader og sikre, at opbevaringstemperaturen opretholdes under distribution og transport.

6. Tilbagelevering af blod og blodkomponenter til lageret med henblik på efterfølgende genudlevering må kun godkendes, hvis alle kvalitetskrav og procedurer, som blodcentret har fastsat for at sikre blodkomponenters integritet, er opfyldt.

8. OPGAVER UDLAGT I KONTRAKT

Opgaver, der udføres eksternt, skal defineres i en specifik skriftlig aftale.

9. UOVERENSSTEMMELSER

9.1. Afvigelser

Blodkomponenter, der afviger fra de krav, som er fastsat i bilag 2 til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed, skal kun kunne frigives til transfusion under særlige omstændigheder og efter skriftlig aftale med den ordinerende læge og blodcentrets/-bankens læge.

9.2. Klager

Alle klager og andre oplysninger, inklusive oplysninger om alvorlige bivirkninger og utilsigtede hændelser, der indikerer, at der er udleveret mangelfulde blodkomponenter, skal dokumenteres og omhyggeligt undersøges med henblik på at fastslå årsagerne til manglen. Om nødvendigt tilbagekaldes blodkomponenterne, og der træffes korrigerende foranstaltninger for at forebygge gentagelse. Der skal være procedurer, der sikrer, at Lægemiddelstyrelsen og/eller Sundhedsstyrelsen underrettes om alvorlige bivirkninger eller utilsigtede hændelser i overensstemmelse med reglerne herom i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod.

9.3. Tilbagekaldelse

1. Blodcentre/-banker mv. skal have godkendt personale, der kan vurdere behovet for tilbagekaldelse af blod og blodkomponenter og iværksætte og koordinere de nødvendige foranstaltninger.

2. Der skal være en effektiv tilbagekaldelsesprocedure, der omfatter en beskrivelse af ansvar og foranstaltninger, der skal træffes. Proceduren skal også omfatte underretning af Lægemiddelstyrelsen.

3. Der skal inden for tidsrum, der på forhånd er fastsat, træffes foranstaltninger, der inkluderer sporing af alle relevante blodkomponenter, herunder eventuel tilbagesporing. Formålet med undersøgelsen er at identificere den donor, der kan have været den medvirkende årsag til transfusionsreaktionen, og tilbagekalde alle tilgængelige blodkomponenter fra den pågældende donor samt underrette modtagere af komponenter, der er tappet fra samme donor, om risikoen. Tilbagekaldelse kan herudover være forårsaget af fejl ved blodposer og andet medicinsk udstyr og fejl opstået ved fremstillingen m.v. af blod og blodkomponenter.

9.4. Korrigerende og forebyggende foranstaltninger

1. Der skal være et system, der sikrer korrigerende og forebyggende foranstaltninger i tilfælde af manglende overensstemmelse og kvalitetsproblemer.

2. Data skal rutinemæssigt analyseres for at identificere kvalitetsproblemer, der kan nødvendiggøre korrigerende foranstaltninger, eller for at identificere uønskede tendenser, der kan nødvendiggøre forebyggende foranstaltninger.

3. Alle fejl og uheld skal dokumenteres og undersøges for at indkredse systemproblemer, som skal afhjælpes.

10. SELVINSPEKTION, AUDIT OG FORBEDRINGER

1. Der skal være systemer for selvinspektion og audit i alle led i blodbankvirksomheden for at kontrollere overensstemmelse med standarderne i kvalitetsstyringssystemet. Selvinspektion og audit skal gennemføres regelmæssigt af uddannede og kompetente personer på en uafhængig måde i overensstemmelse med godkendte procedurer.

2. Alle resultater skal dokumenteres, og der skal rettidigt og effektivt træffes passende korrigerende og forebyggende foranstaltninger.Bilag 2

Bilag til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

KVALITETS- OG SIKKERHEDSKRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER

 

1. BLODKOMPONENTERNE

 

1. Erytrocytpræparater

De i punkt 1.1 til 1.8 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blod centrene/-bankerne og skal i så fald mærkes tilsvarende.

1.1

Erytrocytter

1.2

Buffy coat- depleteret erytrocytter

1.3

Leukocytdepleterede erytrocytter

1.4

Erytrocytsuspension

1.5

Buffy coat- depleteret erytrocytsuspension

1.6

Leukocytdepleteret erytrocytsuspension

1.7

Erytrocytter fremstillet ved aferese

1.8

Fuldblod

2. Trombocytpræparater

De i punkt 2.1 til 2.6 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blod- centrene og skal i så fald mærkes tilsvarende.

2.1

Trombocytter fremstillet ved aferese

2.2

Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved aferese

2.3

Puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering

2.4

Puljede leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering

2.5

Trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion

2.6

Leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion

3. Plasmapræparater

De i punkt 3.1 til 3.3 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blod centrene/-bankerne og skal i så fald mærkes tilsvarende.

3.1

Frisk frosset plasma

3.2

Kryopræcipitatdepleteret frisk frosset plasma

3.3

Kryopræcipitat

4.

Granulocytter fremstillet ved aferese

5. Nye komponenter

Lægemiddelstyrelsen fastsætter kvalitets- og sikkerhedskrav til nye blodkomponenters. Kommissionen underrettes om sådanne nye komponenter med henblik på eventuelle foranstaltninger på fællesskabsplan.

2. KRAV TIL KVALITETSKONTROL AF BLOD OG BLODKOMPONENTER

2.1. Der skal for blod og blodkomponenter foreligge acceptable resultater af nedenstående tekniske kvalitetsmålinger.

2.2. Der skal foretages en passende bakteriologisk kontrol af tapnings- og fremstillingsprocesserne.

2.3. Enhver import af blod og blodkompo nenter fra tredjelande, herunder dem, der anvendes som udgangsmateriale/råmateriale til at fremstille lægemidler af humant blod og humant plasma, skal opfylde samme standarder for kvalitet og sikkerhed som fastsat i dette bilag.

2.4. For autologe donationer er de foranstaltninger, der er markeret med en asterisk (*), kun anbefalinger.

 

Komponenter

Krav til kvalitetsmålinger

Den krævede prøvetagningsfre-kvensfor alle målinger bestemmes ved anvendelse af statistisk proceskontrol

Acceptable resultater af kvalitetsmålinger

Erytrocytter

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Buffy coat-depleteret erytrocyt-koncentrat

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 43 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Leukocyt-depleterede trombocytter

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 40 g/portion

Leukocytindhold

Under 1 x 106 pr. Enhed

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Erytrocyt -suspension

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika,der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Buffy coat- depleteret erytrocyt -suspension

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 43 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Leukocyt-depleteret erytrocyt -suspension

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 40 g/portion

Leukocytindhold

Under 1 * 106 pr. Enhed

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Erytrocytter fremstillet ved aferese

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse

Hæmoglobin *

Ikke under 40 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Fuldblod

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og hæmolyse 450 ml +/- 50 ml For pædiatriske autologe fuldblodstapninger — ikke over 10,5 ml pr. kg kropsvægt

Hæmoglobin *

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbar hedsperioden

Trombocytter fremstillet ved aferese

 

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkelttapning tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarheds-perioden

Leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved aferese

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkelttapning tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 x 106 pr. Enhed

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Puljede trombocytter fremstillet ved fraktione ring

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. pulje tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 0,2 x 109 pr. enkeltportion ( PRP-metoden ) Under 0,05 x 109 pr. enkeltportion (ved buffy coat- metoden )

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Puljede leukocyt-deplete rede trombocytter frem stillet ved fraktionering

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. pulje tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 x 106 pr. Pulje

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarheds perioden

Trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkelt portion

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkeltportion tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 0,2 x 109 pr. enkeltportion ( PRP-metoden ) Under 0,05 x 109 pr. enkeltportion (ved buffy coat- metoden )

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarheds perioden

Leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltp ortion

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkeltportion tillades inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 x 106 pr. Enhed

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarheds perioden

Frisk frosset plasma

Volumen

Oplyst volumen +/- 10 %

Faktor VIIIc *

Gennemsnitlig (efter nedfrysning og optøning) 70 % eller mere af værdien for den frisktappede plasmaportion

Protein i alt*

Ikke under 50 g/l

Indhold af residuale celler *

Erytrocytter : under 6,0 x 109 /l Leukocytter: under 0,1 x 109 /l Trombocytter : under 50 x 109 /l

Kryopræcipitat-deple teret frisk frosset plasma

Volumen

Oplyst volumen : +/- 10 %

Indhold af residuale celler *

Erytrocytter : under 6,0 x 109 /l Leukocytter: under 0,1 x 109 /l Trombocytter : under 50 x 109 /l

Kryopræcipitat

Fibrinogenindhold *

Over eller lig med 140 mg pr. portion

Faktor VIIIc-indhold *

Over eller lig med 70 IU pr. portion

Granulocytter fremstillet ved aferese

Volumen

Under 500 ml

Granulocytindhold

Over 1 x 1010 granulocytter /portion

 Bilag 3

Bilag til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

KRAV TIL OPBEVARING, TRANSPORT OG DISTRIBUTION AF BLOD OG BLODKOMPONENTER

1. OPBEVARING

1.1. Opbevaring i flydende form

 

Komponent

Opbevaringstemperatur

Maksimal opbevaringstid

Erytrocytpræparater og fuldblod (hvis det anvendes til transfusion som fuldblod)

+ 2 til + 6 °C

28-49 dage afhængig af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Trombocytpræparater

+ 20 til + 24 °C

5 dage, dog 7 dage i kombination med teknikker til påvisning eller reduktion af bakterieforurening

Granulocytter

+ 20 til + 24 °C

24 timer

1.2. Kryopræservering

 

Komponent

Opbevaringsforhold og opbevaringstid

Erytrocytter

Op til 30 år afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Trombocytter

Op til 24 måneder afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Plasma og kryopræcipitat

Op til 36 måneder afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Kryopræserverede erytrocytter og trombocytter skal sammensættes i et passende medium efter optøning. Den maksimalt tilladte opbevaringsperiode efter optøning afhænger af den anvendte metode.

AI2066_1.GIF Size: (525 X 2) 2. TRANSPORT OG DISTRIBUTION

Transport og distribution af blod og blodkomponenter skal i alle led i transfusionskæden foregå under sådanne forhold, at produktets integritet bevares.

3. SUPPLERENDE KRAV TIL AUTOLOGE DONATIONER

3.1. Autologt blod og autologe blodkomponenter skal identificeres tydeligt som sådan og opbevares, transporteres og distribueres adskilt fra allogent blod og allogene blodkomponenter.

3.2. Autologt blod og autologe blodkomponenter skal etiketteres i overensstemmelse med § 7 i bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed, og etiketten skal desuden være forsynet med en identifikation af donoren og advarslen »KUN TIL AUTOLOG-TRANS FUSION«.Bilag 4

Bilag til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.

DEFINITIONER

1) Autolog donation: Blod og blodkomponenter tappet fra et menneske med det ene formål at blive anvendt til efter følgende autolog transfusion eller anden brug til det samme menneske.

2) Allogen donation: Blod og blodkomponenter tappet fra et menneske med det formål at blive anvendt til transfusion til et andet menneske, i medicinsk udstyr eller som udgangsmateriale/råmateriale til fremstilling af lægemidler.

3) Validering: Tilvejebringelse af dokumenterede og objektive beviser for, at de særlige krav i forbindelse med et specifikt formål konsekvent kan opfyldes.

4) Fuldblod: En enkelt blodtapning.

5) Kryopræserveríng : Forlængelse af blodkomponenters holdbarhed ved nedfrysning.

6) Plasma: Den flydende del af blodet, som blodlegemerne er suspenderet i. Plasma kan udskilles fra blodlegemerne i en fuldblodstapning til terapeutisk brug som frisk frosset plasma eller videreforarbejdes til kryopræcipitat og kryopræcipitatdepleteret plasma til transfusion. Det kan anvendes til at fremstille lægemidler af humant blod og humant plasma eller anvendes til fremstilling af puljede trombocytter eller leukocytdepleterede puljede trombocytter. Det kan også anvendes til resuspension af erytrocytpræparater til udskiftningstransfusion eller perinatal transfusion.

7) Kryopræcipitat : En plasmakomponent fremstillet af frisk frosset plasma ved bundfældning efter frysning-optøning af proteiner og efterfølgende koncentration og resuspension af de bundfaldne proteiner i en lille mængde plasma.

8) Vasket: En proces, hvor man udskiller plasma eller opbevaringsmedium fra blodlegemer ved centrifugering, afpresning af supernatanten fra cellerne og tilsætning af en isotonisk suspensionsvæske, som dernæst normalt fjernes og erstattes, efter at suspensionen atter er centrifugeret. Centrifugerings-, afpresnings- og erstatningsprocessen kan gentages flere gange.

9) Erytrocytkoncentrat : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet.

10) Buffy coat-depleteret erytrocytkoncentrat : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet. Β uffy coat, der indeholder en stor andel af trombocytterne og leukocytterne i portionen, fjernes.

11) Leokocytdepleteret erytrocytkoncentrat : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet, og hvorfra leukocytterne er fjernet.

12) Erytrocytsuspension : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet. Der er tilsat en nærings-/konserveringsopløsning.

13) Additiv væske: En væske, der er specielt sammensat med henblik på at bevare blodlegemers gavnlige egenskaber under opbevaring.

14) Buffy coat-depleteret erytrocytsuspension : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet. Buffy coat, der indeholder en stor andel af trombocytterne og leukocytterne i portionen, er fjernet. Der er tilsat en nærings-/konserveringsopløsning.

15) Buffy coat: En blodkomponent fremstillet ved centrifugering af fuldblod, og som indeholder en væsentlig del af dets leukocytter og trombocytter.

16) Leokocytdepleteret erytrocytsuspension : Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er udskilt, og hvorfra leukocytterne er udskilt. Der er tilsaft en nærings-/konserveringsopløsning.

17) Erytrocytter fremstillet ved aferese : Erytrocytterne fra en erytrocytaferesetapning.

18) Aferese : En metode til at tappe en eller flere blodkomponenter ved maskinel behandling af fuldblod, mens de residuale blodkomponenter gives tilbage til donor under eller ved afslutningen af processen.

19) Trombocytter fremstillet ved aferese : En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved aferese.

20) Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved aferese : En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved aferese, og hvorfra leukocytterne er fjernet.

21) Puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling af fuldblodsportioner og pooling af trombocytterne fra portionerne under eller efter separeringen.

22) Leukocytdepleterede puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling af fuldblodsportioner og pooling af trombocytterne fra portionerne under eller efter separeringen, og hvorfra leukócytterne er fjernet.

23) Trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling af én portion fuldblod.

24) Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling af én portion fuldblod, og hvorfra leukocytterne er fjernet.

25) Frisk frosset plasma: Plasma fra en fuldblodstapning eller plasma tappet ved aferese, frosset og lagret.

26) Kryopræcipitatdepleteret plasma til transfusion: En plasmakomponent fremkommet fra en portion frisk frosset plasma. Det omfatter den residuale portion, efter at kryopræcipitatet er udskilt.

27) Granulocytter fremstillet ved aferese : En koncentreret granulocytsuspension fremstillet ved aferese.

28) Statistisk proceskontrol: En kvalitetskontrolmetode, der vedrører produkter eller processer, og som bygger på et system med analyse en passende stikprøve, således at der ikke er behov at foretage måling på hvert enkelt produkt, der har gennemgået processen.

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF ( EU-Tidende 2003 nr. L 033, s. 30-40), dele af Kommissionens direktiv 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter ( EU-Tidende 2004 nr. L 091, s. 25-39), dele af Kommissionens direktiv 2005/61/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelse ( EU-Tidende 2005 nr. L 256, s. 32-40), samt Kommissionens direktiv 2005/62/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre ( EU-Tidende 2005 nr. L 256, s. 41-48).