Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 142
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 114
1.beh 4/3 05 FF 349
Betænkning 27/4 05 Tillæg B 222
1.del af 2.beh 17/5 05 FF 3058
Tilf til betænkning 18/5 05 Tillæg B 509
Lovf optrykt efter 2.beh 2/6 05
2.del af 2.beh 2/6 05 FF 3779
2.beh 2/6 05 FF 3779
3.beh 9/6 05 FF 4202
Lovf som vedt 9/6 05 Tillæg C 375
Lov nr 535 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Mette Gjerskov (S), Christian H. Hansen (DF), Allan Niebuhr (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
2.beh afbrudt og forsl henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.del af 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en sammenskrivning af lov om jordfordeling mellem landejendomme (jordfordelingsloven) og lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordkøbsloven). Loven viderefører i vid udstrækning de gældende bestemmelser i de to love, men medfører dog en forenkling af kriterierne for det offentliges erhvervelser og afhændelser af fast ejendom.
Loven danner tillige grundlag for, at der er et samlet instrument til rådighed, der sikrer, at realiseringen af arealkrævende projekter i det åbne land bliver til gavn for både landbrugserhvervet, naturen og miljøet.
Baggrund:

Lovforslaget var i hovedtræk en genfremsættelse af lovforslag nr. L 103 fra folketingsåret 2004-05 (1. samling), jf. omtalen af dette under folketingsåret 2004-05 (1. samling).
Baggrunden for lovforslaget var et ønske om at modernisere lovgivningen på området, især for så vidt angår miljø- og naturprojekters gennemførelse i det åbne land, og at tilpasse lovteksten til at omfatte jordfordelinger, som omfattede almindelige arronderingsmæssige forhold med offentlig støtte efter EU-reglerne for udvikling af landdistrikterne.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 118 stemmer.