Den fulde tekst
L 6
Forslag til lov om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven, lov om drift af landbrugsjorder og forskellige andre love på Fødevareministeriets område. (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, samt konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen).
Af fødevareministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 1773
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 1755
1.beh 18/3 05 FF 1002
Betænkning 1/6 05 Tillæg B 797
2.beh 9/6 05 FF 4278
Ændringsforslag til 3. behandling 15/6 05 Tillæg B 1580 af
3.beh 16/6 05 FF 4874
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 508
Lov nr 536 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jens Kirk (V), Jens Peter Vernersen (S), Bent Bøgsted (DF), Allan Niebuhr (KF), Poul Henrik Hedeboe (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer en række love, som vedrører opgavevaretagelsen i kommunerne og regionsrådene m.v. Det kan særlig nævnes, at loven indebærer en ændring af administrationen af tilskudsordningen miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), hvorefter en del af administrationen primært placeres hos staten. Det kan tillige nævnes, at landdistriktsstøtteloven er ændret, således at den del af administrationen af den såkaldte artikel 33-ordning, der vedrører fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne, fremover varetages af de kommende regioner.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen. Lovændringen vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger fremgik af regeringens aftale med Dansk Folkeparti fra juni 2004 om strukturreformen, mens de øvrige lovændringer var konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, RV, SF og EL).