Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 66 

 Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen 

 af de bornholmske kommuner. 

 Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen). 

 Fremsat skr 30/1 02     Till.A 2050 

 Lovf som fremsat       Till.A 1926 

 1.beh 20/2 02        FF   2305 

 Betænkning 01/03 02     Till.B 257 

 2.beh 12/3 02        FF   3017 

 Tillægsbet 15/3 02      Till.B 345 

 Æf uden for tillægsbet        355 

 3.beh 19/3 02        FF   3624 

 Lovf som vedt        Till.C 46 

 Lov nr 145 af 25. marts 2002. 

 Beh sammen: L 65. 

 Ordførere: (1.beh) Thor Gunnar Kofoed (V), Jeppe Kofod (S), Poul Nødgaard 

 (DF), Else Theill Sørensen (KF), Kristen Touborg (SF), Pernille Falcon (EL) 

 og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget (KOU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kommunaludvalget (KOU). 

 Resumé: 

 Loven ændrer reglerne for amtskommunernes opgavevaretagelse 

 og det kommunale tilskuds- og udligningssystem således, at 

 Bornholms Regionskommune får tillagt såvel de amtskommunale 

 som de kommunale opgaver og tilskud. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at der var 

 tale om konsekvensændringer, der skulle tilpasse reglerne 

 til den nye regionskommune på Bornholm, som var blevet 

 oprettet ved lovforslag nr. L 65. Der henvises til omtalen 

 under L 65. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.