Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1194
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1156
1.beh 3/3 05 FF 329
Betænkning 6/4 05 Tillæg B 67
2.beh 12/4 05 FF 1571
3.beh 21/4 05 FF 1876
Lovf som vedt 21/4 05 Tillæg C 20
Lov nr 295 af 27. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), René Skau Björnsson (S), Birthe Skaarup (DF), Charlotte Fischer (RV), Kamal Qureshi (SF).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører to EF-direktiver om kvalitet og sikkerhed ved humant blod og dele af blod til behandlingsformål. Loven viderefører i øvrigt hidtil gældende danske bestemmelser i blodforsyningsloven. Den hidtidige adgang for Statens Serum Institut til at få leveret blod til forskningsformål udvides dog med loven til også at omfatte andre virksomheder, der arbejder med blodforskning
Baggrund:
Formålet med lovforslaget var en dansk gennemførelse af to EF-direktiver om kvalitet og sikkerhed ved humant blod og dele af blod til behandlingsformål. Hensigten med de nye fællesskabskrav var at sikre et højt og ensartet niveau i EU for kvalitet, sikkerhed og overvågning af blod, der anvendtes inden for patientbehandling, gennem indførelse af nye standarder og krav til forbedring af blods kvalitet og sikkerhed. Ud over højnelse af kvalitetsniveauet var formålet også at sikre donation i et omfang svarende til behovet for blod.
Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget ikke ville ændre ved de grundlæggende principper i dansk blodforsyning om, at donation af blod skulle være frivillig og uden betaling, samt at tapning kun måtte udføres af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen og som hovedregel kun med henblik på patientbehandling i Danmark.
Lovforslaget indeholdt af lovtekniske grunde også de gældende bestemmelser i blodforsyningsloven med det formål, at reglerne om blodforsyning til behandling kunne holdes samlet i én lov.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF og RV); 10 (SF og EL) stemte hverken for eller imod.