Den fulde tekst
L 75
Forslag til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 3302
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 3275
1.beh 16/3 05 FF 786
Betænkning 7/6 05 Tillæg B 1184
2.beh 10/6 05 FF 4367
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4873
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 674
Lov nr 547 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Lise von Seelen (S), Karin Nødgaard (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række tilpasninger af den hidtil gældende lovgivning til den nye regionale struktur og samler de centrale bestemmelser vedrørende patienters adgang til at klage og få erstatning i forbindelse med behandling, undersøgelse m.v. inden for sundhedsvæsenet i én lov. Loven indfører endvidere en takstfinansiering af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen og dermed en udmøntning af aftalen af juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004.
Formålet med lovforslaget var at tilpasse den eksisterende lovgivning til den nye regionale struktur og skabe et samlet overblik for patienterne over deres adgang til at klage og modtage erstatning i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet.
Med hensyn til den del af lovforslaget, som vedrørte takstfinansieringen af Patientklagenævnet, fremgik det af bemærkningerne, at formålet med at lade finansieringen af klager overgå til de driftsansvarlige myndigheder i sundhedsvæsenet bl.a. var at give disse mulighed for og incitament til lokalt at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af anledningen til, at borgerne indsendte klager til Patientklagenævnet.
For så vidt angår øvrige lovforslag inden for sundhedsområdet om gennemførelsen af kommunalreformen henvises til omtalen under L 73 og L 74.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL).