Den fulde tekst
L 74
Forslag til sundhedsloven.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 24/2 05 Tillæg A 3274
Lovf som fremsat 24/2 05 Tillæg A 3148
1.beh 16/3 05 FF 701
Betænkning 7/6 05 Tillæg B 1131
Ændringsforslag til 2. behandling 9/6 05 Tillæg B 1483 af
2.beh 10/6 05 FF 4350
Lovf optrykt efter 2.beh 10/6 05
3.beh 16/6 05 FF 4873
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 633
Lov nr 546 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Lone Møller (S), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter den nye struktur m.v. på sundhedsområdet på baggrund af gennemførelsen af kommunalreformen.
Baggrund:
Lovforslaget var en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen og dermed en udmøntning af aftalen af juni 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en strukturreform og aftalen om en udmøntningsplan fra september 2004.
Kommunalreformen indebar bl.a., at amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd blev nedlagt, samtidig med at der blev etableret fem nye regioner. Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at regionerne blev indrettet med udgangspunkt i målsætningen om at sikre et fremtidigt stærkt, regionalt sundhedsvæsen med bl.a. samling af flere behandlinger, bedre udnyttelse af fordele ved specialisering og bedre udnyttelse af ressourcer.
Lovforslaget havde til formål at gennemføre den nødvendige revision af sundhedslovgivningen på baggrund af kommunalreformen og samtidig samle lovbestemmelserne om borgernes rettigheder over for sundhedsvæsenet, sundhedsvæsenets ydelser og de centrale myndigheders opgaver i én lov.
Under lovforslagets behandling stillede indenrigs- og sundhedsministeren bl.a. ændringsforslag om, at den nye finansieringsordning for sundhedsvæsenet udgik af lovforslaget og i stedet indgik i L 71.
For så vidt angår øvrige lovforslag inden for sundhedsområdet om gennemførelsen af kommunalreformen, henvises til omtalen under L 73 og L 75.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 74 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 29 (SF og EL).