Den fulde tekst
L 8
Forslag til lov om retspsykiatrisk behandling m.v.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 184
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 179
1.beh 13/10 05 FF 456
Betænkning 16/11 05 Tillæg B 26
2.beh 29/11 05 FF 1593
3.beh 6/12 05 FF 1798
Lovf som vedt 6/12 05 Tillæg C 91
Lov nr 1396 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Karen J. Klint (S), Karin Nødgaard (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på kommunalreformen, hvis hovedlove blev vedtaget i juni 2005.
Loven omfatter de forhold vedrørende retspsykiatrisk behandling, der hidtil har været reguleret i lov om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne. Denne lov ophæves, men de eksisterende bestemmelser om retspsykiatrisk behandling videreføres uændret med loven. Der sker dog en konsekvensrettelse, som følge af at forpligtelsen til at varetage den retspsykiatriske behandling overgår fra amterne til regionerne.
Loven ophæver endvidere en række andre ældre love, der ikke længere har selvstændig betydning, idet der som følge af kommunalreformen ikke længere skal eksistere amtskommuner. Der er tale om love, som har haft til formål at overføre institutioner fra en offentlig myndighed til en anden, primært fra staten til amtskommunerne. Loven viderefører dog pensionsbestemmelser i de pågældende love, som har til formål at sikre, at tjenestemænd ikke mister rettigheder i henhold til reglerne for tjenestemandsansættelse ved de enkelte institutioners overgang fra en offentlig myndighed til en anden.
Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2007.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.