Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3236
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3192
1.beh 12/1 06 FF 2574
Betænkning 27/4 06 Tillæg B 1031
2.beh 9/5 06 FF 6823
Lovf optrykt efter 2.beh 9/5 06
3.beh 11/5 06 FF 6977
Lovf som vedt 11/5 06 Tillæg C 573
Lov nr 451 af 22. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Preben Rudiengaard (V), Preben Rudiengaard (V), René Skau Björnsson (S), René Skau Björnsson (S), Birthe Skaarup (DF), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Charlotte Fischer (RV), Kamal Qureshi (SF), Kamal Qureshi (SF), Majbrit Berlau (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med særlig fare for patienter. Bl.a. foreslås det, at Sundhedsstyrelsen får mulighed for at bestemme, at en række kosmetiske behandlinger og behandlingsmetoder alene må anvendes af sundhedspersoner med særlige kvalifikationer eller på nærmere angivne vilkår. Sundhedsstyrelsen får også en udvidet adgang til umiddelbart at foretage virksomhedsindgreb over for en autoriseret sundhedsperson, hvis der er mistanke om, at denne er til fare for patientsikkerheden.
Loven samler endvidere gældende bestemmelser i de mange eksisterende autorisationslove i en fælles autorisationslov, idet der samtidig foretages en forenkling og modernisering af gældende lovgivning.
Derudover indeholder loven en ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, der medfører, at alle klage- og tilsynssager, der afsluttes med en afgørelse efter den 1. januar 2006, offentliggøres, også de sager, der er indsendt til klage- eller tilsynsmyndigheden før den 1. januar 2006.
Loven træder i kraft den 1. januar 2007, ændringen af klage- og erstatningsloven dog dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.