Den fulde tekst
L 173
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ophævelse af eksklusivbestemmelser og krav om foreningsmedlemskab i praksissektoren).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 15/3 06 Tillæg A 5894
Lovf som fremsat 15/3 06 Tillæg A 5884
1.beh 31/3 06 FF 5287
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1316
2.beh 24/5 06 FF 7618
3.beh 30/5 06 FF 7694
Lovf som vedt 30/5 06 Tillæg C 687
Lov nr 491 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Marion Pedersen (V), Lise von Seelen (S), Bent Bøgsted (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører et forbud mod, at der fremover kan indgås overenskomster for sundhedspersoner i praksissektoren, der indeholder eksklusivbestemmelser, ligesom eksklusivbestemmelser i eksisterende overenskomster vil være ugyldige fra lovens ikrafttræden 1. januar 2007. Loven indfører endvidere et forbud mod at lægge vægt på foreningsforhold i forbindelse med meddelelse af tilladelse til at tiltræde overenskomster i praksissektoren.
Baggrunden for de nye regler er, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. januar 2006 fastslog, at den danske retstilstand med hensyn til sikring af foreningsfriheden ikke er i overensstemmelse med artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
Domstolens afgørelse vedrører lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Regeringen har imidlertid fundet, at der i lyset af de principielle hensyn til mere generelt at sikre foreningsfriheden for den enkelte person, som udøver et erhverv, også er grundlag for at gøre op med eksklusivbestemmelserne for de liberale erhverv, idet regeringen ønsker, at man frit skal kunne udøve sit erhverv, uanset om man er medlem af en bestemt forening eller ej.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).