Den fulde tekst
L 192
Forslag til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om momsfondet.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6294
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6284
1.beh 6/4 06 FF 5554
Betænkning 18/5 06 Tillæg B 1407
2.beh 24/5 06 FF 7625
3.beh 30/5 06 FF 7703
Lovf som vedt 30/5 06 Tillæg C 698
Lov nr 497 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Magnus Heunicke (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører, at momsbidrag fra kommuner og de kommende regioner fremover sker ved regulering af de generelle bloktilskud modsat hidtil, hvor der opkrævedes selvstændige momsbidrag.
Endvidere indfører loven en ny regel om refusion af kommuners og regioners indirekte udgifter til lønsumsafgift. Målet er ifølge loven at skabe mere lige konkurrencevilkår mellem det offentlige og en privat udbyder.
Loven er en del af udmøntningen af aftalen fra den 27. februar 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal finansieringsreform. Ved aftalen indføres her et nyt finansieringssystem, som er tilpasset kommunernes situation efter kommunalreformen. Loven udmønter den del af aftalen, der vedrører en ændring af momsudligningsordningen.
Loven er en del af regeringens lovpakke om en kommunal finansieringsreform. Det drejer sig endvidere om lovforslagene nr. L 188-L 191 og L 193-L 195.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 77 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL); 30 (S) stemte hverken for eller imod.