Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 8 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om 

 medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og lov om 

 folkekirkens økonomi. (Ajourføring af bestemmelser vedrørende værgemål, 

 tidsfrister og brevstemmer på institutioner samt bestemmelser vedrørende 

 medlemmer af Skt. Petri tyske menighed). 

 Af kirkeministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 6/10 99     Till.A 78 

 Lovf som fremsat       Till.A 69 

 1.beh 14/10 99        FF   381 

 Betænkning 17/11 99     Till.B 28 

 2.beh 25/11 99        FF   1565 

 3.beh 30/11 99        FF   1769 

 Lovf som vedt        Till.C 13 

 Lov nr 941 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Bodil Thrane (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Margrete Auken (SF), Aase D. Madsen (DF) og Børge Klit 

 Johansen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget (KIU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Ved loven bestemmes, at den, der er under værgemål med 

 fratagelse af den retlige handleevne, ikke har valgret til 

 menighedsråd. Endvidere ændres fristen for optagelse på 

 supplementsvalglisten og reglerne om brevstemmeafgivning 

 ved valg til menighedsråd. Endelig får Skt. Petri tyske 

 menighed døvemenighedsstatus. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 formålet med de foreslåede ændringer var at bringe 

 bestemmelserne i overensstemmelse med de tilsvarende 

 bestemmelser i lov om kommunale valg. 

 Formålet med ændringen i Skt. Petri tyske menigheds 

 status var, at udgifterne til Skt. Petri tyske menighed i 

 fremtiden skulle finansieres af fællesfonden, idet 

 menigheden på baggrund af en renovering af kirken og 

 gravkapellerne var blevet pålagt øgede driftsomkostninger, 

 som den ikke var i stand til at finansiere. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.