Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og sundhedsloven

(Frit sygehusvalg til RCT i København)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 441 af 9. juni 2004, lov nr. 1432 af 22. december 2004 og § 277, stk. 2, nr. 3, i lov nr. 546 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 3, indsættes efter »rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge, OASIS«: », RCT i København«.

§ 2

I sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 79, stk. 2, indsættes efter »rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS«: », RCT i København«.

§ 3

Stk. 1 . § 1 træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen