Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret bl.a. ved lov nr. 1211 af 27. december 2003, § 31 i lov nr. 469 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 1433 af 22. december 2004 og senest ved § 5 i lov nr. 549 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Af ejendomme, der på tidspunktet for den vurdering, som lægges til grund ved skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves den amtskommunale grundskyld dog med 1 promille af en del af de pågældende ejendommes afgiftspligtige grundværdi.«

2. I § 23 B indsættes efter »år«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

3. I § 23 B indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For opkrævning af dækningsafgift for 2007 gælder dog reglerne i stk. 3 for sammenlagte kommuner pr. 1. januar 2007, hvor der i hele eller en del af den sammenlagte kommune ikke har været opkrævet dækningsafgift efter § 23 A for 2006.

Stk. 3. Hvis der i de kommuner, der er nævnt i stk. 2, skal opkræves dækningsafgift med forfaldstid før den 1. maj 2007, skal beslutning herom være truffet senest den 31. marts 2006. Hvis beslutning træffes efter dette tidspunkt, kan opkrævning af dækningsafgift i 2007 uanset bestemmelsen i § 27, stk. 1, 1. pkt., ske særskilt, dog således at første rate tidligst kan forfalde til betaling den 1. maj 2007.«

§ 2

Stk. 1. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 1.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2006.

§ 3

Stk. 1. For skatteåret 2006 gælder, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom, der er en følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2006 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2006 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Stk. 2. Staten yder for skatteåret 2006 et særligt tilskud til de kommuner og amtskommuner, der lider et provenutab som følge af bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling af det særlige tilskud.

Stk. 4. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for amtskommuner for tilskudsåret 2006, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, indgår provenuet af grundskyld inkl. tilskud som opgjort efter stk. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen