Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 152 

 Forslag til museumslov. 

 Af kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen). 

 Fremsat skr 31/1 01     Till.A 3747 

 Lovf som fremsat       Till.A 3693 

 1.beh 8/2 01         FF   4249 

 Betænkning 2/5 01      Till.B 952 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1065 

 2.beh 8/5 01         FF   7709 

 Tillægsbet 9/5 01      Till.B 1107 

 3.beh 15/5 01        FF   8045 

 Lovf som vedt        Till.C 711 

 Lov nr 473 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Søren Hansen (S), Ester Larsen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Ole Sohn (SF), Poul Nødgaard (DF), Peter Duetoft (CD), Niels Helveg 

 Petersen (RV), Søren Søndergaard (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kulturudvalget (KUU). 

 Resumé: 

 Med loven indføres bl.a.: 

 - Skærpede kvalitetskrav til de statsanerkendte museer, 

 - betoning af hensynet til tilgængelighed, især børns og 

 handicappede personers adgang, 

 - beskrivelse af de forskellige museumskategorier, 

 - større hensyn til kulturarven i den fysiske planlægning 

 og i tilrettelæggelsen af anlægsarbejder, 

 - omlægning af finansieringsprincipperne for den 

 arkæologiske undersøgelsesvirksomhed og 

 - hjemmel til at oprette en museumsstyrelse. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at det 

 overordnede formål med forslaget var at give museerne bedre 

 vilkår for at videreudvikle rollen som moderne videns- og 

 oplevelsescentre, der kunne bidrage til samfundets 

 uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF, 

 Mogens Andreasen (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)) mod 1 (Kim Behnke 

 (UP)).