Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i
2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

 

Cirkulæret er udstedt med hjemmel i § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 28. august 2003 samt cirkulæreskrivelse nr. 107 af 12.december 2005 om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

§ 1. Reglerne i denne instruks gælder for amtskommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Bornholms Kommune samt Hovedstadens Sygehusfællesskab. I det følgende benyttes betegnelsen amtskommune .

§ 2. Revisionen af amtskommunens regnskaber vedrørende de områder, der er omfattet af cirkulæreskrivelse nr. 107 af 12. december 2005 om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v., udføres af vedkommende amtskommunes revision.

Stk. 2. Revisionen omfatter dokumentation af al indberetning i den pågældende amtskommune, herunder udenamtspatienter.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som den er fastsat i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. (lovbekendtgørelse af 3. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 4 – 5.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves:

1) om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgående aftaler og sædvanlig praksis, herunder om tilskudsbetingelserne i cirkulæreskrivelse nr. 107 af 12. december 2005 om udbetaling af statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. er opfyldt.

2) om de oplysninger, som amtskommunen har meddelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet som grundlag for udbetaling af tilskud, er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

§ 4. Revisor efterprøver ved revisionsbesøg i løbet af året om amtskommunens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende tilrettelagt.

Stk. 2. Revisor skal løbende efterprøve om mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet. For at sikre at der ikke udbetales uretmæssigt tilskud, skal revisor i den forbindelse påse, at der sker sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af meraktiviteten, herunder opfyldelse af krav ifølge Sundhedsstyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2006 – Sundhedsstyrelsen” og ”Forskrifter for Sundhedsstyrelsens Register for ydelser i den primære sundhedssektor”.

Stk. 3. Revisor skal efter anmodning medvirke til oplysning / besvarelse af forespørgsler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Stk. 4. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige myndigheder.

§ 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give amtskommunen meddelelse derom samt påse, at amtskommunen inden 3 uger giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at det bevilgede formåls gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Beretning om revision:

§ 6. Revisor skal senest samtidig med afgivelse af beretning om revision af amtskommunens øvrige regnskaber for 2006 afgive beretning til regionen om revision i henhold til reglerne i denne instruks. Forbehold og evt. supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. I beretningen redegøres tillige for den udførte revision samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk karakter, som revisor finder anledning til at fremdrage herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultat af de stikprøver, der er foretaget. Herunder skal der redegøres for karakteren af eventuelle fejl og mangler.

Stk. 4. Der redegøres i beretningen endvidere for revisors undersøgelse, vurdering og konklusion vedrørende amtskommunens interne kontrol herunder eventuelle registreringssystemer vedrørende tilskud i henhold til loven.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 19. januar 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. januar 2006

John Erik Pedersen

/Claus Bager Jensen