Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.v. ved
Statens Serum Institut

 

I medfør af § 222, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ydelser til indland.

Stk. 2. Ved ydelser forstås undersøgelser m.v. af prøver samt udlevering af præparater.

§ 2. Undersøgelser m.v. foretages for læger, tandlæger, dyrlæger, sygehuse og lignende.

Stk. 2. Udlevering af præparater sker til læger, tandlæger, dyrlæger, apoteker, sygehuse og lignende.

§ 3. Betaling for ydelser påhviler rekvirenterne, medmindre der af instituttet er truffet aftale om særlig betalingsordning, f.eks. med Sygesikrings Forhandlingsudvalg eller pr. 1. januar 2007, Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

§ 4. Prisen for ydelser er de til enhver tid gældende i henhold til Statens Serum Instituts produkt- og prisliste.

Stk. 2. Prisen for ydelser, som ikke er anført i Statens Serum Instituts produkt- og prisliste, kan fastsættes ved midlertidige priser.

Stk. 3. Prisen for ydelser kan i særlige tilfælde ved levering af større mængder præparater eller undersøgelser fastsættes lavere end det fremgår af produkt- og prislisten.

Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter principperne for prisfastsættelsen af instituttets ydelser.

§ 5. Statens Serum Institut kan i nødvendigt omfang levere ydelser for nedsat betaling eller gratis:

1) i forbindelse med samfundsmæssige foranstaltninger,

2) til epidemibekæmpelse,

3) når anden betalingsmulighed ikke foreligger, og at præparatet eller undersøgelsen er nødvendig af hensyn til diagnose, forebyggelse eller behandling af sygdomme, eller

4) i særlige tilfælde, hvor der foreligger opgaver af forsøgsmæssig natur.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 868 af 14. december 1990 om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 6. februar 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Paul Schüder