Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 64 

 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Forebyggende 

 foranstaltninger og rettighedsfrakendelse). 

 Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 

 Fremsat skr 16/4 98     Till.A 1765 

 Lovf som fremsat       Till.A 1757 

 1.beh 28/4 98        FF   912 

 Betænkning 10/6 98      Till.B 225 

 2.beh 18/6 98        FF   2099 

 3.beh 19/6 98        FF   2134 

 Lovf som vedt        Till.C 424 

 Lov nr 409 af 26. juni 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette 

 Kjær (KF), Kristen Touborg (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Søren Kolstrup 

 (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Ved loven ændres miljøbeskyttelsesloven, således 

 at tilsynsmyndigheden får ret til på et 

 tidligere tidspunkt at iværksætte forebyggende 

 foranstaltninger i forbindelse med forurening og 

 risiko herfor. Endvidere udvides lovens 

 bestemmelse om frakendelse af retten til at 

 udøve virksomhed, som er omfattet af 

 miljøbeskyttelseslovens § 5. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at 

 lovforslaget var aktualiseret af et ønske fra 

 Storstrøms Amt om, at der blev skabt mulighed 

 for en samlet offentligt foranstaltet 

 bortskaffelse af oplagret affald på den lukkede 

 og konkursramte kemikalievirksomhed H & C Prom 

 Kemi Aps. 

 Det var meget tvivlsomt, om den gældende 

 bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven gav 

 mulighed for, at amtet kunne fjerne affald og 

 foretage andre selvhjælpshandlinger til 

 opfyldelse af et påbud, som virksomheden ikke 

 havde opfyldt, inden den gik konkurs, og 

 hensigten med lovforslaget var derfor at skabe 

 mulighed for, at tilsynsmyndigheden kunne 

 bortskaffe oplagret affald, inden der opstod 

 fare for sundhed og miljø, og før der opstod en 

 akut forureningstrussel. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.