Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 161 

 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Integreret 

 forebyggelse og bekæmpelse af forurening, medarbejderinddragelse m.v.). 

 Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 

 Fremsat skr 21/1 99     Till.A 3760 

 Lovf som fremsat       Till.A 3716 

 1.beh 10/2 99        FF   3745 

 Betænkning 7/5 99      Till.B 892 

 2.beh 20/5 99        FF   6817 

 Tillægsbet 21/5 99      Till.B 1257 

 3.beh 26/5 99        FF   7131 

 Lovf som vedt        Till.C 723 

 Lov nr 369 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Lis Greibe (S), Jens Vibjerg (V), Lene Espersen (KF), 

 Jørn Jespersen (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke 

 Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Christian Jensen (FP) og Ole M. Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Resumé: 

 Loven medfører, 

 - at der kan fastsættes regler om revurdering af 

 godkendelser af bestemte listevirksomheder, 

 - at der indføres krav om, at en godkendelse af en 

 listevirksomhed revurderes i særlige tilfælde, 

 - at der kan fastsættes regler om inddragelse af 

 offentligheden ved godkendelser efter kapitel 5, 

 - at det præciseres, under hvilke betingelser en 

 godkendelse kan tage højde for fremtidige ændringer eller 

 udvidelser, 

 - forurenende virksomheder får pligt til at inddrage 

 medarbejderne i miljøarbejdet og 

 - at der bliver mulighed for at begrænse 

 godkendelsesmyndighedens adgang til at meddele tilladelse 

 til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i tilfælde, 

 hvor risikoen for større uheld ændres. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at hovedsigtet med 

 lovforslaget var at gennemføre Rådets direktiv 96/61/EF om 

 integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 

 (IPPC-direktivet), at foretage nødvendige justeringer i 

 forhold til Rådets direktiv 96/82/EØF om kontrol med 

 risikoen for større uheld med farlige stoffer 

 (Seveso2-direktivet), at indføre nye regler om pligt til 

 inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet samt at udvide 

 den generelle adgang til at ændre en miljøgodkendelse i den 

 såkaldte retsbeskyttelsesperiode. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 67 stemmer (S, KF, SF, CD, RV, EL og KRF) mod 36 

 (V, DF og FP).