Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 183 

 Forslag til lov om forurenet jord. 

 Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 

 Fremsat skr 10/2 99     Till.A 4373 

 Lovf som fremsat       Till.A 4285 

 1.beh 3/3 99         FF   4309 

 Betænkning 20/5 99      Till.B 1202 

 2.beh 26/5 99        FF   7135 

 3.beh 28/5 99        FF   7395 

 Lovf som vedt        Till.C 792 

 Lov nr 370 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Martin Glerup (S), Bodil Thrane (V), Lene Espersen (KF), 

 Steen Gade (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke 

 Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Ole M. 

 Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven tilvejebringer en sammenhængende regulering af 

 jordforurening. 

 Efter loven skal den fremtidige indsats over for 

 jordforureninger fremover rettes mod at forhindre fremtidig 

 jordforurening, at overvåge den forurening, der sker, at 

 hindre spredning af jordforurening, der giver yderligere 

 miljøproblemer, og at gennemføre en målrettet og effektiv 

 adskillelse af mennesker og grundvand fra eksisterende 

 forurening. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget byggede på jordforureningsudvalgets 

 betænkning af 1. marts 1996. 

 Det fremgik, at lovforslaget for det første var udtryk 

 for en samling af bestemmelser om forurenet jord, som før 

 lovens vedtagelse var spredt i affaldsdepotloven, 

 værditabsloven samt dele af miljøbeskyttelsesloven. Det 

 fremgik endvidere, at lovforslaget skulle ses i forlængelse 

 af lovgivningen til opfølgning af Vandmiljøplan II, som 

 Folketinget vedtog den 26. juni 1998, især ændringerne af 

 vandforsyningsloven. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV og KRF) mod 

 7 (EL og FP).