Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 92 

 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om ændring af 

 forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd. 

 (Revision af kommuneplaner, lokal Agenda 21 og fravigelse af reglerne om 

 planlægning i kystnærhedszonen vedrørende sommerhusområder m.v.). 

 Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 

 Fremsat skr 17/11 99     Till.A 2580 

 Lovf som fremsat       Till.A 2560 

 1.beh 25/11 99        FF   1671 

 Betænkning 26/1 2000     Till.B 343 

 2.beh 3/2 2000        FF   3816 

 3.beh 8/2 2000        FF   4005 

 Lovf som vedt        Till.C 341 

 Lov nr 110 af 15. februar 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Pernille Blach Hansen (S), Bodil Thrane (V), Henriette 

 Kjær (KF), Anni Svanholt (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF) og Thorkild B. 

 Fransgaard (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører ændringer i en række love som følge af 

 oprettelse af Hovedstadens Udviklingsråd. Herudover 

 indebærer loven ændringer i bestemmelserne om revision af 

 kommuneplaner og redegørelser for det lokale Agenda 

 21-arbejde. Endvidere fastsætter loven mulighed for, at 

 miljø- og energiministeren kan tillade, at nogle mindre 

 arealer overføres til byzone. 

 Baggrund: 

 Lovforslagets bestemmelser om revision af kommuneplaner 

 og redegørelser for det lokale Agenda 21-arbejde var ikke 

 identiske med de bestemmelser, der var en del af lovforslag 

 nr. L 176 fra folketingsåret 1997-98 (1. samling), jf. 

 omtalen i Årbog & Registre 1997-98 side 168. Dette forslag 

 bortfaldt ved udskrivelsen af folketingsvalget, og det 

 foreliggende forslag blev fremsat på grundlag af drøftelser 

 i et udvalg, som var nedsat efter aftale med KL. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og FRI) mod 3 

 (EL).