Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om lægers inddragelse af ikke-lægelige hensyn i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

 

 

I Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. juni 1997 om blandt andet ikraftsættelsen den 1. oktober 1997 af lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., omtaltes spørgsmålet om lægernes anvendelse af ikke-lægelige kriterier for adgang til behandling mod barnløshed. Ministeriet opfordrede samtidigt lægerne til at orientere Sundhedsstyrelsen om situationer, hvor lægen anser ikke-lægelige kriterier for at udgøre et væsentligt problem i forhold til behandling med kunstig befrugtning.

Under Folketingets behandling i foråret 2000 af et revisionsforslag til loven opstod blandt andet debat om to eksempler på tvangsfjernelse af børn født efter kunstig befrugtning. Disse to eksempler viste sig imidlertid at være de samme, som havde været diskuteret i forbindelse med 1997-lovens vedtagelse.

Under folketingsforhandlingerne tilkendegav ministeren, at ministeriet på ny ville henlede fertilitetslægernes opmærksomhed på deres forpligtelser i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

Foranlediget heraf skal ministeriet derfor henvise til Sundhedsstyrelsens vejledning af 30.september 1997 til lægerne om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling.

Der fremgår følgende af vejledningens punkt 4:

Lægen skal foretage en helbredsvurdering hos kvinder, som ønsker at blive gravide ved kunstig befrugtning, samt på baggrund heraf informere kvinden om den risiko, der eventuelt i det konkrete tilfælde må antages at være forbundet med behandling eller med svangerskab og fødsel.

Hvor det vurderes, at der foreligger en væsentlig øget helbredsmæssig risiko, særligt forhold som indebærer en nærliggende risiko for fostrets udvikling bør dette søges afhjulpet før kunstig befrugtning iværksættes, eventuelt må lægen fraråde etablering af graviditet eller efter en konkret vurdering i særlige tilfælde afslå at medvirke.

Ministeriet skal tilføje, at i situationer hvor der efter den ansvarlige læges vurdering er åbenbar tvivl om, at et par vil kunne drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, bør lægen afvise at indlede kunstig befrugtning. Såfremt en sådan tvivl er begrundet i andre forhold, end rent helbredsmæssige forhold herunder psykisk lidelse, eller hvor parrets manglende evne til at drage omsorg for et barn ikke er ganske åbenbar, bør dog relevant anden sagkundskab, som efter omstændighederne kan være parrets praktiserende læge, sociale myndigheder m.v. - forudsat parrets samtykke hertil - forinden inddrages ved vurderingen af omsorgsevnen.

På baggrund af drøftelserne i Folketinget skal ministeriet anmode om, at den ansvarlige læge i en fertilitetsklinik skriftligt orienterer Sundhedsstyrelsen, såfremt der måtte opstå behandlingsmæssige problemstillinger, som ikke kan løses efter de ovenstående retningslinier.

Med venlig hilsen

Sundhedsministeriet, den 28. september 2000

Steen Loiborg