Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om behandling af sager om sterilisation

(Til regionsrådene og Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation m.fl.)

 

I medfør af § 114 i sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005 fastsættes:

Kapitel 1

Sager om sterilisation uden tilladelse

§ 1. Modtager et regionsråd en anmodning om sterilisation i tilfælde, der er omfattet af sundhedslovens § 105, stk. 1, eller § 106, stk. 1, henvises den pågældende til sterilisationsbehandling, jf. lovens § 112, stk. 2, medmindre der efter lovens § 110 eller § 111 kræves tilladelse til indgrebet fra samrådet.

Stk. 2. Viser det sig under regionsrådets undersøgelse, at betingelserne for sterilisation efter lovens § 106, stk. 1, er opfyldt, henvises ansøgeren til sterilisationsbehandling samtidig med, at regionsrådet sender resultatet af undersøgelsen til det sygehus eller den praktiserende speciallæge, der skal foretage indgrebet.

Kapitel 2

Forberedelsen af sager om tilladelse til sterilisation

§ 2. Når regionsrådet modtager anmodning om tilladelse til sterilisation, jf. lovens § 106, stk. 2, § 107, samt §§ 110-111, tilvejebringer det de sociale og lægelige oplysninger om ansøgerens forhold, der skønnes er af betydning for samrådets bedømmelse af ansøgningen.

Stk. 2. Der skal i almindelighed indhentes erklæring fra ansøgerens sædvanlige læge, medmindre det er denne, der har henvist ansøgeren til regionsrådet.

Stk. 3. Regionsrådet kan foranledige ansøgeren undersøgt af speciallæge eller indlagt på sygehus til undersøgelse eller behandling.

Stk. 4. Er anmodningen begrundet i risiko for videreførelse af arvelige sygdomme, skal der i almindelighed indhentes en udtalelse fra et klinisk genetisk rådgivningscenter med landsdelsfunktion eller fra en speciallæge i klinisk genetik.

§ 3. Inden sagen forelægges for samrådet, skal regionsrådet sikre sig, at betingelserne i lovens §§ 109-111 og 113, og § 1, stk. 3, og § 3 i bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte er opfyldt.

§ 4. Ansøgninger indgivet til vedkommende overlæge i medfør af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte indsendes til det samråd, hvorunder institutionen eller sygehuset hører, med overlægens udtalelse, efter at de oplysninger og erklæringer, der er nævnt i §§ 2-3, er tilvejebragt.

Stk. 2. Såfremt der ved et regionsråd er oprettet flere samråd, kan regionsrådet bestemme, at afgørelse i sådanne sager træffes af et eller flere af samrådene.

Kapitel 3

Behandling i samrådet

§ 5. Alle samrådets medlemmer deltager i behandlingen af hver sag. Er et af medlemmerne forhindret, deltager den pågældendes stedfortræder.

§ 6. Votering sker mundtligt på et møde. Votering kan dog undtagelsesvis ske på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt, f.eks. i særligt hastende sager.

§ 7. Hvert medlem kan kræve, at der indhentes supplerende oplysninger gennem regionsrådet, forinden afgørelse træffes.

Stk. 2. Samrådet kan, hvis nye oplysninger fremkommer, ændre et tidligere afslag, herunder afslag givet af det ankenævn, der er oprettet i henhold til sundhedsloven. Hvis sagen er under behandling i ankenævnet, underrettes nævnet omgående om sagens genoptagelse.

§ 8. Samrådets afgørelse indføres med angivelse af tid og sted for mødet og mødets deltagere i en særlig protokol, der ved mødets afslutning underskrives af medlemmerne. I protokollen anføres ansøgerens navn, personnummer og bopæl samt regionsrådets journalnummer.

Stk. 2. Ved tilladelse til sterilisation anføres i protokollen den eller de lovbestemmelser (indikation), i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, og de eventuelle diagnoser, der ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 3. Ved afslag på tilladelse anføres i protokollen begrundelsen for afgørelsen. Ved uenighed mellem medlemmerne, anføres de forskellige begrundelser.

§ 9. Meddelelse om samrådets afgørelse kan gives af regionsrådet på samrådets vegne. Meddelelse til ansøgeren om afgørelsen og dennes begrundelse kan ske mundtligt. På begæring skal afslag dog tillige meddeles skriftligt.

Stk. 2. I tilfælde, der er omfattet af sundhedslovens § 110 gives også meddelelse om afgørelsen til den person, ansøgningen vedrører. I tilfælde, der er omfattet af lovens § 111, gives tillige meddelelse om afgørelsen til indehaveren af forældremyndigheden eller værgen.

Stk. 3. Meddelelse om afgørelsen sendes endvidere til den læge, der har henvist ansøgeren til regionsrådet.

Stk. 4. Ved afslag skal der gives vejledning om adgangen til at klage over afgørelsen til ankenævnet.

Stk. 5. Ved tilladelse til sterilisation, skal en udskrift af samrådsprotokollen sendes til det sygehus eller den praktiserende speciallæge, der skal foretage indgrebet. Er det hensigtsmæssigt for sygehusets behandling, at der medsendes yderligere materiale, herunder regionsrådets journaler, skal dette ske under iagttagelse af forvaltningslovens § 28.

Kapitel 4

Klage over afslag

§ 10. Indgives der klage over samrådets afgørelse til regionsrådet, videresender regionsrådet omgående sagen til det ankenævn, der er oprettet i henhold til sundhedsloven. Med sagen sendes bekræftet udskrift af samrådets afgørelse, journaler og andet materiale af betydning for sagen, alt i 4 eksemplarer.

Kapitel 5

Behandlingen i ankenævnet

§ 11. Formanden bestemmer fordelingen af sagerne mellem ankenævnets medlemmer.

§ 12. Votering sker mundtligt på et møde. Formanden kan dog bestemme, at votering undtagelsesvis sker på anden måde, hvis det findes hensigtsmæssigt, f.eks. i særligt hastende sager.

§ 13. Hvert medlem kan kræve, at der gennem regionsrådet tilvejebringes yderligere oplysninger.

Stk. 2. Fremkommer der for ankenævnet oplysninger, der ikke forelå ved samrådets afgørelse, kan ankenævnet inddrage sådanne oplysninger i afgørelsen af sagen. Ankenævnet kan dog vælge at tilbagesende sagen til samrådet til fornyet behandling.

§ 14. Meddelelse om ankenævnets afgørelse sendes til ansøgeren og til regionsrådet, der underretter ansøgerens læge. Ved tilladelse til sterilisation sendes meddelelse herom også til sygehuset eller praktiserende speciallæge efter de regler, der gælder for samrådets tilladelser.

Stk. 2. § 9, stk. 2, 1. pkt., hvorefter der i tilfælde omfattet af sundhedslovens § 110 også skal gives meddelelse om afgørelsen til den person, ansøgningen vedrører, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Har forældremyndighedens indehaver eller værgen klaget over samrådets afgørelse, underrettes de også om afgørelsen.

Stk. 4. Ved tilladelse angives den eller de lovbestemmelser, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet.

Kapitel 6

Ankenævnets tilsynsførende virksomhed

§ 15. Ankenævnet fører tilsyn med regionsrådets og samrådenes virksomhed i forbindelse med behandlingen og afgørelsen af ansøgninger om sterilisation. Ankenævnet påser navnlig, at samrådene så vidt muligt følger en ensartet praksis.

Stk. 2. Ankenævnet kan pålægge samrådene at indsende sager til gennemsyn i ankenævnet enten løbende eller nærmere angivne sager.

Stk. 3. Ankenævnet kan afholde møder med samrådsmedlemmer, når det skønnes formålstjenligt.

Stk. 4. Afgørelser af almindelig interesse skal meddeles samtlige samråd.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Cirkulære nr. 207 af 16. december 1998 om behandlingen af sager om sterilisation ophæves.

Sundhedsstyrelsen, den 3. april 2006

Jens Kristian Gøtrik

/Anne Mette Dons