Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af cykelstel mv.1)

 

I medfør af § 3 og § 6 i lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel mv., som ændret ved lov nr. 101 af 17. februar 1998, fastsættes:

Anmeldelse og registrering

§ 1. Enhver fabrikant eller importør, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til Rigspolitichefen.

    Stk. 2. Rigspolitichefen tildeler fabrikanter og importører et særligt mærke (to eller flere bogstaver). Rigspolitichefen kan tildele fabrikanter og importører flere særlige mærker, hvis Rigspolitichefen skønner, at der af kontrolhensyn er behov herfor.

    Stk. 3. Rigspolitichefen fører et register over alle anmeldte personer og virksomheder med oplysning om de særligt tildelte mærker.

    Stk. 4. Ophører en fabrikant eller importør, der har fået tildelt et mærke efter stk. 2, med at drive virksomhed, skal vedkommende underrette Rigspolitichefen herom.

§ 2. Enhver person eller virksomhed, der her i landet erhvervsmæssigt foretager ombygning eller nedskæring af cykler, skal indgive anmeldelse herom til Rigspolitichefen.

    Stk. 2. Rigspolitichefen fører et register over alle anmeldte personer og virksomheder.

Stelnummer

§ 3. De fabrikanter og importører, der er nævnt i § 1, stk. 1, må ikke afhænde cykelstel, som ikke er forsynet med et individuelt stelnummer.

    Stk. 2. Stelnummeret skal bestå af:

1) det mærke, der er tildelt efter § 1, stk. 2,

2) et fabrikationsnummer, der skal være fortløbende i fremstillingsåret, og

3) en årstalsmærkning i form af et bogstav, der angiver fremstillingsåret.

    Stk. 3. De bogstaver, der indgår i stelnummeret, skal være mindst 8 mm høje, mens tallene skal være mindst 6 mm høje. Bogstaverne skal være højere end tallene.

    Stk. 4. Rigspolitichefen kan tillade, at cykelstel forsynes med andre mærker, end de mærker der er anført i stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere tillade afvigelse fra stk. 3.

§ 4. Stelnummeret skal indhugges på venstre side af sadelrøret eller kronrøret. Stelnummeret må ikke tildækkes.

    Stk. 2. Er cykelstellet fremstillet af et materiale, der bevirker, at stelnummeret ikke kan indhugges som anført i stk. 1, uden at stellet ødelægges, kan stelnummeret i stedet indhugges på kranken. Stelnummeret må ikke tildækkes.

    Stk. 3. Rigspolitichefen kan tillade, at stelnummeret påføres på anden måde end ved indhugning. Rigspolitichefen kan endvidere tillade, at stelnummeret indhugges eller på anden måde påføres på et andet sted end på de i stk. 1 og stk. 2 anførte steder.

Bogføringspligt

§ 5. Fabrikanter og importører af cykelstel har pligt til nøjagtigt at føre bog over, hvilke grossister og forhandlere stellene afhændes til.

    Stk. 2. Bogføringen efter stk. 1 skal for hvert enkelt cykelstel indeholde oplysninger om:

1) afhændelsesdato,

2) navn og adresse på den grossist eller forhandler, som cykelstellet er afhændet til,

3) cykelstellets nummer (stelnummer), og

4) cykelstellets art (herre-, dame- eller børnecykelstel).

§ 6. Grossister og forhandlere af cykelstel har pligt til nøjagtigt at føre bog over, hvem cykelstellene videreoverdrages til.

    Stk. 2. Bogføringen efter stk. 1 skal for hvert enkelt cykelstel indeholde oplysninger om:

1) overdragelsesdato,

2) navn og adresse på den, som cykelstellet er overdraget til,

3) hvordan vedkommende har legitimeret sig, jf. § 9,

4) cykelstellets nummer (stelnummer), og

5) cykelstellets art (herre-, dame- eller børnecykelstel).

§ 7. Bogføringen efter § 5 og § 6 skal ske snarest muligt.

    Stk. 2. De bøger, der er nævnt i § 5 og § 6, skal indeholde nøjagtige og fuldstændige oplysninger om erhververne, således at disse senere kan identificeres af politiet.

    Stk. 3. Bogføringen skal foretages tydeligt og på en sådan måde, at der ikke kan foretages ændringer, uden at dette vil fremgå af bøgerne.

    Stk. 4. Den bogføringspligtige skal til enhver tid opbevare bøger med oplysninger fra de seneste 15 år.

    Stk. 5. Ophører en bogføringspligtig person eller virksomhed med at drive virksomhed, skal bøgerne afleveres til politiet i den kreds, hvor den pågældende senest drev virksomhed.

§ 8. Den bogføringspligtige kan undlade at føre de bøger, der er nævnt i § 5 og § 6, hvis vedkommende i stedet anvender en anden lige så betryggende bogføring, herunder bogføring ved brug af elektronisk databehandling (edb-registrering).

    Stk. 2. Bogføringspligtige personer eller virksomheder, der foretager bogføring ved brug af edb-registrering, skal til enhver tid opbevare en eller flere sikkerhedskopier med edb-registrerede oplysninger fra de seneste 15 år.

    Stk. 3. Ophører en bogføringspligtig person eller virksomhed med at drive virksomhed, skal sikkerhedskopierne afleveres til politiet i den kreds, hvor den pågældende senest drev virksomhed.

Legitimation

§ 9. Ved salg til forbrugere, der ikke er sælgeren personligt bekendt, har sælgeren pligt til at forlange fornøden legitimation forevist.

    Stk. 2. Identitet kan godtgøres ved forevisning af ID-kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkøretøjer, pas, sygesikringsbevis eller lignende.

Oplysningspligt

§ 10. Bogføringspligtige personer og virksomheder skal på forlangende give politiet oplysninger om, hvem nærmere angivne cykelstel og cykler er overdraget til.

Visse børnecykler mv.

§ 11. §§ 1-10 finder ikke anvendelse på følgende cykler:

1) Cykler, som er beregnet til børn under 6 år, hvis

a) stelrøret har en længde på højst 10", og

b) hjulene har en indvendig diameter på højst 12".

2) Et-hjulede cykler og lignende cykler, som er fremstillet særligt med henblik på akrobatik eller lignende.

Straf

§ 12. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og stk. 4, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1 og stk. 2, §§ 5-8, § 9, stk. 1, og § 10 straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden mv.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948 om mærkning af cykelstel mv.

§ 14. Pligten til at indgive anmeldelse efter denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1, gælder ikke for fysiske eller juridiske personer, der har foretaget behørig anmeldelse i medfør af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948.

    Stk. 2. Fabrikanter og importører, der har fået tildelt et særligt mærke i medfør af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948, kan benytte dette mærke i stelnumre i stedet for det mærke, der er nævnt i denne bekendtgørelses § 3, stk. 2, nr. 1.

    Stk. 3. Cykelstel, der den 1. september 2001 er forsynet med stelnumre i overensstemmelse med § 2 i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948, kan fortsat afhændes.

Justitsministeriet, den 19. juli 2001

Frank Jensen

/Ida Skouvig

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.