Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 74 

 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og 

 skattestyrelsesloven. (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter 

 m.fl.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 29/10 98     Till.A 1935 

 Lovf som fremsat       Till.A 1922 

 1.beh 12/11 98        FF   1091 

 Betænkning 9/12 98      Till.B 157 

 2.beh 11/12 98        FF   2267 

 3.beh 15/12 98        FF   2410 

 Lovf som vedt        Till.C 141 

 Lov nr 911 af 16. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Anders Samuelsen (RV), 

 Frank Aaen (EL) og Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven lovfæstes et særligt periodiseringsprincip for 

 penge- og realkreditinstitutter til at foretage 

 skattemæssige fradrag for regnskabsmæssige hensættelser til 

 tab på udlån m.v. Kredsen af institutter, som omfattes af 

 det særlige periodiseringsprincip, begrænses med loven til 

 institutter, som i snæver forstand driver udlånsvirksomhed, 

 ligesom fradraget for hensættelserne bliver obligatorisk 

 for de omfattede institutter. 

 Loven indfører endvidere det obligatoriske 

 hensættelsesprincip for ekstraordinære store 

 likvidationshensættelser i forbindelse med nødlidende 

 pengeinstitutter. Loven gennemfører tillige en række 

 administrative ændringer vedrørende bl.a. tilsyns- og 

 kontrolmyndighederne. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget i 

 vidt omfang var en kodificering af gældende praksis som 

 udtrykt i Ligningsrådets anvisninger. Lovforslagets formål 

 var at afklare den usikkerhed, som har hersket om, hvorvidt 

 Ligningsrådets anvisninger har haft det fornødne klare 

 hjemmelsgrundlag, ligesom formålet med det obligatoriske 

 hensættelsesprincip var at hindre spekulationsmuligheder. 

 Ændringerne vedrørende nødlidende institutter havde til 

 formål at sikre, at det skattemæssige fradrag blev placeret 

 i det institut, hvor tabet var opstået. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 

 3 (EL); 9 (SF) stemte hverken for eller imod.