Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 99 

 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af forskellige skatte- og 

 afgiftslove. (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af 

 pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven) og 

 pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af pengeinstitutters afgifts- 

 eller skattepligt af afkast af puljeordninger). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 25/11 98     Till.A 2545 

 Lovf som fremsat       Till.A 2536 

 1.beh 1/12 98        FF   1735 

 Betænkning 9/12 98      Till.B 166 

 2.beh 15/12 98        FF   2427 

 3.beh 18/12 98        FF   2649 

 Lovf som vedt        Till.C 238 

 Lov nr 1027 af 23. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Kristian Jensen (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Kim Behnke (FP) og Flemming 

 Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver pengeinstitutters afgifts- eller skattepligt 

 af afkast af puljeordninger. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 realrenteafgiften og dennes afløser, 

 pensionsafkastbeskatningen, som hidtil ville blive beregnet 

 ud fra den enkelte pensionsopsparers konto, når 

 puljeordninger blev anvendt som led i opsparingen. 

 En ændring af princippet for beskatning af puljeordninger 

 i pengeinstitutter, som blev gennemført med pinsepakken fra 

 foråret 1998, havde vist sig at medføre en række mere eller 

 mindre uløselige tekniske ændringer for pengeinstitutterne, 

 og det blev derfor foreslået at ophæve bestemmelserne. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 80 stemmer (S, SF, DF, CD, RV, EL, FP og KRF); 40 

 (V og KF) stemte hverken for eller imod.