Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 102 

 Forslag til lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 2/6 98      Till.A 2647 

 Lovf som fremsat       Till.A 2469 

 1.beh 4/6 98         FF   1583 

 Betænkning 22/6 98      Till.B 549 

 2.beh 24/6 98        FF   2348 

 3.beh 26/6 98        FF   2597 

 Lovf som vedt        Till.C 593 

 Lov nr 433 af 26. juni 1998. 

 Beh sammen: L 100, L 101, L 102, L 103, L 104 og L 105. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Peter Brixtofte (V), Flemming 

 Hansen (KF), Jes Lunde (SF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sonja Albrink 

 (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og 

 Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indeholder en generel revision af 

 afskrivningsloven. 

 Herudover indeholder loven en række 

 ændringer af de gældende afskrivningsregler. Som 

 eksempler kan nævnes, at der sker en opstramning 

 af adgangen til straksafskrivninger af 

 småaktiver, at adgangen til at foretage 

 forskudsafskrivninger på bygninger m.v. 

 afskaffes, og at der gives adgang til at 

 afskrive på udgifter til ombygning og indretning 

 af værelser til landboturisme. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en del af regeringens 

 såkaldte pinsepakke og en delvis genfremsættelse 

 af lovforslag nr. L 244 fra folketingsåret 

 1996-97, jf. omtalen i Årbog & Registre 1996-97 

 side 199-200. 

 Det fremgik af bemærkningerne til 

 lovforslaget, at det i første række skulle ses i 

 sammenhæng med regeringens fremsatte lovforslag 

 om justeringer af erhvervsbeskatningen. 

 Udmøntningen af forliget mellem regeringen, 

 SF og Enhedslisten om pinsepakken betød bl.a., 

 at satsen for afskrivning på driftsmidler og 

 skibe blev forhøjet fra den foreslåede sats på 

 25 pct. til 30 pct. 

 Om justeringerne af erhvervsbeskatningen 

 henvises i øvrigt til omtalen under L 100. Om 

 pinsepakken generelt henvises der til omtalen 

 under L 92. 

 Der henvises i øvrigt til lovforslag nr. L 

 103. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 55 (V, KF, DF, 

 CD, FP og KRF).